Croeso i Gwyl y Gelli

Bydd yma fwyd a cherddoriaeth a chwerthin, amser i hamddena a’r cwmni gorau posib.

Porwch drwy raglen lawn Gwyl y Gelli ac archebwch docynnau ar-lein nawr

Tocynnau Gwyl y Gelli

Mae mynediad i safle Gwyl y Gelli yn rhad ac am ddim i bawb ac fe all pob un gerdded o amgylch y safle, gweld stondinau'r wyl a mwynhau'r ddarpariaeth o fwyd a diod.

Mae tocynnau unigol ar gael ar gyfer digwyddiadau'r wyl; bydd angen i chi brynu tocyn neu docynnau ar gyfer pob digwyddiad y dymunwch ei fynychu. Mae mynediad i rai digwyddiadau yn rhad ac am ddim. Os taw nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael, bydd angen i chi archebu tocyn beth bynnag; nodir hynny yn y wybodaeth am y digwyddiad ar-lein ac yn y cylchgrawn print.

'HayDays' yw rhaglen Gwyl y Gelli i blant, pobl ifainc a theuluoedd. Mae tocynnau unigol ar gael i'r digwyddiadau hyn; rydym yn ceisio sicrhau bod prisiau ar gyfer digwyddiadau i blant mor isel â phosib ac, fel arfer, ni fydd cyfraddau disgownt ar gael ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser pan fyddant ar safle'r wyl (oni nodir fel arall yn yr wybodaeth am y digwyddiad). Pan fydd plentyn ac oedolyn yn mynychu digwyddiad gyda'i gilydd, bydd angen tocyn ar y naill a'r llall fel ei gilydd.

Archebu dros y ffôn

Ffoniwch y swyddfa docynnau - 01497 822 629. Byddwn yn gallu prosesu eich archeb yn gynt os bydd rhifau'r digwyddiadau yr hoffech eu mynychu gyda chi wrth law.

Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor o 9am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. O 1 Mai ymlaen, yn ystod y cyfnod cyn yr Wyl, bydd y Swyddfa Docynnau ar agor yn hwyrach ac ar benwythnosau.

Archebu wyneb yn wyneb

Gallwch archebu tocynnau wyneb yn wyneb yn Swyddfa Docynnau Gwyl y Gelli yn Y Drill Hall, 25 Lion Street, Y Gelli Gandryll HR3 5AD. Bydd y Swyddfa Docynnau ar agor o 9am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. O 1 Mai ymlaen, yn y cyfnod cyn yr Wyl, byddwn ar agor yn hwyrach ac ar benwythnosau.

Ar y dydd Mawrth cyn i'r Wyl ddechrau, bydd y swyddfa docynnau yn symud i safle Gwyl y Gelli: Dairy Meadows, Heol Aberhonddu, Y Gelli Gandryll HR3 5PJ.

Archebu drwy'r post neu drwy ffacs

Anfonwch restr wedi ei theipio neu wedi ei hysgrifennu'n glir atom o'r digwyddiadau a'r nifer o docynnau y bydd eu hangen arnoch. Mae ein cyfeiriad post i'w weld isod.

Gallwch dalu â siec (yn daladwy i 'Hay Festival of Literature'). Rhag ofn na fydd tocynnau ar gael, gadewch y swm yn wag ond ysgrifennwch ar y siec 'Swm heb fod yn fwy na ... [cyfanswm eich archeb]'. Cofiwch nodi eich manylion personol mewn priflythrennau.

Postiwch neu ffacsiwch eich archeb atom:

Swyddfa Docynnau Gwyl y Gelli
The Drill Hall
25 Lion Street
Y Gelli Gandryll
HR3 5AD

Ffacs +44 (0)1497 821 066

Cynhelir Gwyl y Gelli yng nghanol harddwch syfrdanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Ers 28 mlynedd, bu Gwyl y Gelli yn dwyn ynghyd awduron o bob rhan o'r byd i drafod a rhannu straeon mewn gwyl a gynhelir yn harddwch syfrdanol Gororau Cymru. Mae'r Gelli yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, cyfansoddwyr caneuon a digrifwyr, nofelwyr ac amgylcheddwyr. Mae'n ymfalchïo yng ngallu syniadau gwych i drawsnewid ein ffordd o feddwl. Ein cred yw bod y broses o rannu safbwyntiau ac uno meddyliau yn ysbrydoli datblygiadau personol, gwleidyddol ac addysgol. Yn ôl Bill Clinton, Gwyl y Gelli yw 'Woodstock y meddwl'.

Ffurfiwyd Gwyl y Gelli o gwmpas bwrdd y gegin ym 1987 ac mae'n parhau i ddenu'r awduron, y gwneuthurwyr ffilm, y digrifwyr, y gwleidyddion a'r cerddorion mwyaf cyffrous i ysbrydoli, i lonni ac i ddifyrru cynulleidfaoedd.

Croeso y Gwyl y Gelli
Gwyl y Gelli