Teithio i Ŵyl y Gelli

Cyfeiriad safle'r Ŵyl yw Dairy Meadows, Heol Aberhonddu, Y Gelli Gandryll, HR3 5PJ.

Buses to the Hay Festival

Cyswllt Bws yr Ŵyl - Henffordd i'r Gelli a Chaerwrangon i'r Gelli

Mae ein gwasanaeth bws arbennig yn cysylltu'r Gelli Gandryll a safle'r ŵyl â threnau a choetsys yng ngorsafoedd trenau a bysiau Henffordd a Gorsaf Fysus Worcester Crowngate drwy gydol cyfnod yr Ŵyl.

Gallwch brynu eich tocyn bws gan y gyrrwr - gofynnwch am 'docyn bws Gŵyl y Gelli'. Os ydych chi'n teithio i Henffordd ar y trên ac yn prynu eich tocyn o orsaf wedi'i staffio, mae'n bosib y byddwch yn gallu prynu'r tocyn trên a'r tocyn bws ar yr un pryd.

Mae Bysus Cyswllt yr Ŵyl yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth Hygyrchedd i Bobl Anabl - mae ganddynt loriau isel a lle i un gadair olwyn.

Henffordd i'r Gelli sengl yno a nôl
Oedolion £7 £10
Plant (5 i 15 oed) £3 £5
Tocyn Teulu (hyd at 4 o bobl - a dau Oedolyn) £20
Newydd yn 2017 – Mae Tocyn 10 Taith ar gael gan y gyrrwr a gall un person ei ddefnyddio i wneud 10 taith sengl neu 5 taith yno-a-nôl rhwng 25 Mai a 5 Mehefin 2017 £35

Lawrlwythwch amserlen bws Henffordd-Y Gelli 2017

Gweld gwybodaeth am newidiadau yng Ngorsaf Henffordd

Caerwrangon i'r Gelli (trwy Bromyard a Henffordd) sengl yno a nôl
Oedolion £10 £15
Plant (5 i 15 oed)/Consesiwn £5 £7.50
Tocyn Teulu (hyd at 4 o bobl - a dau Oedolyn) £30

Lawrlwythwch amserlen bws Caerwrangon-Henffordd-Y Gelli 2017

Mae'r bws yn rhedeg ar hyd yr A438 rhwng Kings Acre, Nyrseri Wyevale a'r Gelli Gandryll, ac yn gwasanaethu'r prif arosfannau canlynol: Swainshill, Troad Stretton Sugwas; Swainshill, Swyddfa'r Post; Troad Kenchester; Bridge Sollers, y Groesffordd; Byford, yr Hen Ysgol; Gwesty Portway; Staunton-on-Wye, y Groesffordd; Letton, The Swan; Letton, Troad Kinnersley; Willersley, Old Crow Farm; Winforton, y Sun Inn; Whitney-on-Wye, yr Eglwys; Ffin Rhydspence; Clyro, y Sgwâr.

Bydd y bws hefyd yn stopio mewn pentrefi ar y ffordd lle mae hi'n ddiogel i wneud hynny (hynny yw nid ar gornel neu ar ael bryn).

Mae tocynnau consesiynol Cyngor Sir Henffordd yn ddilys ar y gwasanaeth traws-ffiniol hwn. Bydd pob tocyn arall gan Gynghorau Seisnig yn ddilys ddim ond rhwng Henffordd a Rhydspence; bydd angen talu'r pris llawn i'r Gelli Gandryll o'r fan honno - sef £3 sengl a £4.50 yno-a-nôl.

Gwasanaeth Bws Cyhoeddus: Henffordd ac Aberhonddu i'r Gelli

Mae yna wasanaeth bws cyhoeddus (Gwasanaeth rhi 39) o Henffordd ac Aberhonddu i'r Gelli Gandryll. Y mae'n weithredol chwe diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Mae'r safle bws agosaf i safle'r Ŵyl ryw 200 metr i ffwrdd, y tu allan i'r Orsaf Dân.

Lawrlwythwch Amserlen bws 39 Henffordd-Y Gelli 2017

Gweld gwybodaeth am newidiadau yng Ngorsaf Henffordd

Mae bws y 39A ‘Hay Ho!’ yn gadael ar ddydd Sul am 11.25, 14.55 a 17.25 o'r arhosfan bysus yn Oxford Road, Y Gelli, ac yn cysylltu â threnau i Lundain, Canolbarth Lloegr a'r Gogledd yng Ngorsaf Reilffordd Henffordd. Pris tocyn sengl i oedolion £6.

Lawrlwythwch Amserlen bws 39A Henffordd-Y Gelli 2017

Gweld gwybodaeth am newidiadau yng Ngorsaf Henffordd

Biking to the Hay Festival

Bysiau gwennol lleol

Mae yna wasanaethau gwennol rheolaidd rhwng safle'r Ŵyl a chanol tref y Gelli, a rhwng safle'r Ŵyl a phentrefi lleol, fel y nodir isod.

Bws Gwennol Tref y Llyfrau

Mae yna wasanaeth bws gwennol rheolaidd rhwng safle'r Ŵyl a chanol y dref drwy gydol cyfnod yr Ŵyl. Mae tocynnau diwrnod yn costio £1.50. Y mannau codi a gollwng yw Maes Parcio Oxford Road a safle'r Ŵyl.

Cefnogir y bws gwennol gan Siop Lyfrau Richard Booth.

Gwasanaeth Bws Gwennol y Pentrefi

Osgowch y ciwiau a dewiswch ffordd fwy ecolegol o deithio - gadewch eich car adref eleni a chymrwch Fws Gwennol y Pentrefi, sy'n cysylltu pentrefi lleol a safle'r ŵyl. Bydd y bysus yn galw yn Llanigon, Felindre, Y Clas ar Wy, Talgarth a Bronllys. Mae tocyn yn costio £3. Dim ond cŵn tywys a ganiatéir ar y bws gwennol.

Lawrlwythwch amserlen Bws Gwennol Y Pentrefi 2018

Teithio ar fws neu goets i'r Gelli Gandryll

Coets

Ymholiadau:
0871 781 8181
nationalexpress.com

Mae bysus yn cyrraedd gorsaf fysiau Henffordd fel a ganlyn:

O Lundain Victoria, Llundain Heathrow, Cirencester a Chaerloyw
O Bradford, Leeds, Sheffield, Derby, Birmingham a Chaerwrangon

Teithio ar y trên i'r Gelli Gandryll

Trên

Ymholiadau rheilffordd: 08457 48 49 50
www.nationalrail.co.uk

Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Henffordd, ugain milltir i ffwrdd.

Mae trenau rheolaidd yn cyrraedd gorsaf Henffordd fel a ganlyn:

  1. First Great Western o Lundain Paddington, Reading (cyswllt rheilffordd/awyr o Lundain Heathrow) a Rhydychen
  2. Trenau Arriva Cymru o dde-orllewin Cymru, Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Cwmbrân a'r Fenni
  3. Trenau Arriva Cymru o Fanceinion Piccadilly, Stockport, Wilmslow, Crewe, Amwythig, Church Stretton, Craven Arms, Llwydlo a Llanllieni
  4. Trenau Arriva Cymru o ogledd Cymru, Caer, Wrecsam a Gobowen (Croesoswallt)
  5. Trenau London Midland o Birmingham New Street, Bromsgrove, Worcester Foregate Street, Great Malvern a Ledbury

Mae yna fws gwennol rheolaidd rhwng y gorsafoedd trên a bysus yn Henffordd a'r Gelli Gandryll / safle'r ŵyl. Mae'r gwasanaeth hwnnw’n cyd-fynd ag amserlenni'r trenau.

Teithio mewn tacsi i'r Gelli Gandryll

Tacsis lleol

Mae Cynllun Rhannu Tacsi ar gael gan:

A2B Taxis
01874 658 899
Hay Bus Hay Taxi
07974 106 656
Julie's Cabs
07899 846 592
Radnor & Kington Taxis
07831 898 361 / 01547 560 205
Travelling by taxi to Hay-on-Wye

Rhannu ceir

Mae partneriaid Gŵyl y Gelli, goCarShare, BlaBlaCar.com a Liftshare, yn helpu i gysylltu gyrwyr a chanddynt seddau sbâr a'r rheiny y mae angen help i gyrraedd y Gelli arnynt. Mae'n ffordd wych o gwrdd â phobl o'r un anian, yn ogystal â bod yn help mawr o ran lleihau allyriadau carbon a thagfeydd. Y mae hefyd yn ffordd ardderchog i bawb arbed arian.

Llogi ceir

Gallwch logi ceir yn lleol gan LT Baynham Self-Drive Hire, 74 Heol Whitecross, Henffordd HR4 0DG. Ffôn - 01432 273 298.

Trydanu ceir

Mae Gŵyl y Gelli yn cynnig pwynt trydanu ar gyfer ceir trydan ar safle Parcio a Theithio Clyro Court (HR3 5LE). Bydd pedwar soced 13 amp ar gael. Cofiwch ddod â'ch adapter eich hun, os bydd angen un arnoch.

Bydd y pwerwyr ar gael ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. Mae un peiriant pweru cyflym ar gael yn yr ardal leol, yn Drovers Cycle Hire - gallwch archebu'r gwasanaeth hwn ar-lein.

Cerdded i Ŵyl y Gelli

Cerdded

Mae safle'r Ŵyl yn daith gerdded o ryw bum munud ar hyd Ffordd Aberhonddu o ganol y Gelli Gandryll. I bobl fwy anturus, mae yna lond gwlad o deithiau cerdded heriol, pleserus, syfrdanol ac ysgogol o amgylch y Gelli.

Llwybrau cerdded

Lawrlwythwch PDF o lwybr cerdded llinellol Cerddwyr Cymru yn ardal y Gelli

Lawrlwythwch PDF o lwybr cerdded cylchol Cerddwyr Cymru yn ardal y Gelli

Beicio i Ŵyl y Gelli

Beic

Mae'r Gelli Gandryll yn groesawgar i feicwyr a gallwch logi beiciau yn y dref yn Drover Cycles ar Heol y Fforest. Mae gan siop feics Drover weithdy sydd ar agor bob dydd ar gyfer gwaith atgyweirio. Mae parc beiciau ar gael ar safle'r ŵyl ac fe ddarparwyd y raciau beic trwy garedigrwydd Drover Cycles.

Gellir cael hyd i wybodaeth am lwybrau beicio lleol gan Mountain Biking Brecon Beacons a Mountain Biking Wales.

HAY FESTIVAL

DAIRY MEADOWS
BRECON ROAD
HAY-ON-WYE

HR3 5PJ
25 MAY - 4 JUNE 2017