Hay Festival Welsh Language Scribblers Event-Friday 23 March 2018

Digwyddiad Cymraeg Sgriblwyr Gŵyl y Gelli-Dydd Gwener 23 Mawrth 2018

scribblers children with hands up
scribblers children reading

Hay Festival invites you to our free Welsh Language Scribblers Event for Key Stage 3 pupils (years 7,8,9), delivered entirely in Welsh, at Aberystwyth University on Friday 23 March 2018. This event is funded by the Welsh Government and Hay Festival Foundation.

Hoffai Gŵyl y Gelli wahodd eich hysgol i'n Digwyddiad Ysgrifennu Cymraeg rhad ac am ddim ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 (blynyddoedd 7, 8 a 9), a gyflwynir yn uniaith Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 23 Mawrth 2018. Ariennir y digwyddiad hwn gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Gŵyl y Gelli.

Pupils will see and work with leading Welsh writers and performers in a creative writing workshop. The day will be highly interactive and pupils will be encouraged to explore their creativity and expression in the Welsh Language.

Bydd y disgyblion yn gweld ac yn gweithio gydag awduron a pherfformwyr Cymraeg blaenllaw mewn gweithdy ysgrifennu creadigol. Bydd y diwrnod yn rhyngweithiol ac fe gaiff disgyblion eu hannog i archwilio eu creadigrwydd a'u mynegiant eu hunain yn yr iaith Gymraeg.

The Programme / Y Rhaglen

 
Medrus Room, Aberystwyth University - Friday 23 March 2018
Ystafell Medrus, Prifysgol Aberystwyth - Dydd Gwener 23 Mawrth
10.30am
Introduction Welsh Language Scribblers Event introduced by compere, Jon Gower
Cyflwyniad i'r digwyddiad gan ein compère, yr awdur Jon Gower
10.40am
Event 1 Aneirin Karadog / Digwyddiad 1 Aneirin Karadog
Aneirin will perform poems and raps and will talk for Wales in between! You will have an opportunity at the end of the set to challenge the poet, but will he fail or succeed to meet your challenge?
Bydd Aneirin yn datgan cerddi, raps ac yn malu digon o awyr rhwng y cyfryw bethau, gyda chyfle i chi roi her i'r bardd ar ddiwedd y perfformiad. Tybed a fydd yn llwyddo i ateb yr her?
11.25am
Break / Egwyl
11.40am
Event 2 Rufus Mufasa & Kevs Ford

Rufus’ performance encompasses the creative dexterity of working with the Welsh language. From beat boxed poetry, to mind bending hip hop influenced by jazz, folk, blues and reggae, an approach to the Welsh language that connects us to Wales avd the world!

An Avant garde”ness” that deliberately bends the rules, to conjure up psychedelic soundscapes, building landscapes to explore.

Rufus will be accompanied by Kevs Ford, from the pioneering dub-reggae-hop band, Llwybr Llaethog, with 3 decades of knowledge of the Welsh music scene, and the creators of the very first Welsh language hip hop track!

Digwyddiad 2 Rufus Mufasa & Kevs Ford

Bydd perfformiad Rufus yn canolbwyntio ar weithio'n greadigol gyda'r Gymraeg. O farddoniaeth 'beat box' i hip hop gwyllt wedi'i ddylanwadu gan jazz, gwerin, y blŵs a reggae, dyma ffordd o ymwneud â'r Gymraeg sy'n ein cysylltu ni â Chymru a'r byd!

Creadigaethau ‘avant garde’ sy'n plygu'r rheolau ac yn creu bydoedd sain seicedelig a thirweddau hynod i'w harchwilio.

Bydd Rufus yn cael cwmni Kevs Ford, o'r grŵp dub-reggae-hop arloesol, Llwybr Llaethog. Mae gan Kevs dri degawd o brofiad a gwybodaeth am gerddoriaeth Gymreig - Llwybr Llaethog greodd y trac hip hop cyntaf erioed yn Gymraeg!

12.25pm
Lunch / Cinio
1.00pm
Event 3 Creative Writing Workshop with
Digwyddiad 3 Gweithdy Ysgrifennu Creadigol gyda

Jon Gower - Jon Gower grew up in Llanelli, Wales and studied English at Cambridge University. A former BBC Wales' Arts and Media correspondent, Jon has been making documentary programmes for television and radio for over 30 years. He has several books to his name, in both Welsh and English.

Magwyd Jon Gower yn Llanelli ac astudiodd Saesneg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yn gyn-ohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, bu Jon yn gwneud rhaglenni dogfen i'r teledu a'r radio ers dros 30 mlynedd. Mae e'n awdur nifer fawr o lyfrau, yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Hywel Griffiths - Hywel is a geographer, poet and novelist writing mainly in Welsh. He has published three volumes of poetry, one of which – Teigr yn y Gegin (Tiger in the Kitchen) – specifically for children, and two novels for children – Dirgelwch y Bont (The Mystery of the Bridge) and Haciwr (Hacker).

Mae Hywel yn ddaearyddwr, yn fardd ac yn nofelydd ac yn ysgrifennu yn Gymraeg gan mwyaf. Cyhoeddodd dair cyfrol o farddoniaeth, un ohonynt - Teigr yn y Gegin - i blant yn benodol, ynghyd â dwy nofel i blant, Dirgelwch y Bont a Haciwr.

Aneirin Karadog - see above/gweler uchod

Rufus Mufasa & Kevs Ford - see above/gweler uchod

Eurig Salisbury - Eurig is a poet and author, and a lecturer in creative writing at the Department of Welsh and Celtic Studies, Aberystwyth University. He was Bardd Plant Cymru 2011–13, Hay International Fellow 2012–13 and won the Prose Medal at the National Eisteddfod of Wales 2016.

Mae Eurig yn fardd ac awdur, ac yn ddarlithydd mewn ysgrifennu creadigol yn Adran Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Aberystwyth. Ef oedd Bardd Plant Cymru rhwng 2011 a 2013, roedd yn Gymrawd Rhyngwladol Gŵyl y Gelli yn 2012-13 ac enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016.

Clare Potter - has worked as one of the Hay Festival's Writers at Work and as the Landmark Trust's poet-in-residence at Llwyn Celyn. Recently, she has been poet-in-residence at Moravian Academy Pennsylvania, and for the Wales Arts Review. Clare taught in New Orleans for ten years and did an MA in Afro-Caribbean Literature. Clare now collaborates with artists, jazz musicians, dancers etc in community projects and has begun to write in Welsh, her second language.

Roedd Clare Potter yn un o Awduron wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli a bu hefyd yn fardd preswyl gyda'r Landmark Trust yn Llwyn Celyn. Yn ddiweddar, bu'n fardd preswyl gyda'r Moravian Academy Pennsylvania a'r Wales Arts Review. Treuliodd ddeng mlynedd yn dysgu yn New Orleans a chwblhau MA mewn Llenyddiaeth Affro-Caribïaidd. Mae Clare bellach yn cydweithio gydag artistiaid, cerddorion jazz, dawnswyr ac ati ar brosiectau cymunedol ac mae hi wedi dechrau ysgrifennu yn Gymraeg, ei hail iaith.

2.00pm
Pupil and Teacher Evaluation / Gwerthusiad Disgyblion ac Athrawon
2.15pm
End / Diwedd

Please apply quickly by returning the booking form below to aine@hayfestival.org. We will be processing booking forms in the order we receive them. Closing date for bookings 12 March 2018.

Pupils need to bring a packed lunch, a drink and a snack and please bring parental consent forms, for photography and filming of pupils during the event.

Gwnewch gais yn brydlon drwy ddychwelyd y ffurflen archebu isod at aine@hayfestival.org - byddwn yn prosesu archebion yn y drefn y cyrhaeddan nhw. Dyddiad cau ar gyfer archebu 12 Mawrth 2018.

Bydd angen i ddisgyblion ddod â phecyn cinio, diod a byrbryd gyda nhw ac fe ddylech chi ddod â'r ffurflenni caniatâd rhieni atodol gyda chi hefyd, er mwyn caniatáu i ni dynnu lluniau a ffilmio disgyblion yn ystod y digwyddiad.

FAQs / Cwestiynau Cyffredin

Will the Hay Festival Scribblers Event be delivered entirely in Welsh?
Yes, although all our speakers are bilingual.
A fydd Digwyddiad Sgriblwyr Gŵyl y Gelli yn cael ei gyflwyno'n uniaith Gymraeg?
Bydd, ond mae pob un o'n siaradwyr yn ddwyieithog.

Is the Hay Festival Scribblers Event free for schools?
Yes, this event is funded by the Welsh Government and Hay Festival Foundation.
A yw Digwyddiadau Taith y Sgriblwyr yn rhad ac am ddim i ysgolion?
Ydyn. Ariennir y digwyddiad hwn gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Gŵyl y Gelli.

Is there a travel bursary?
You can apply for the Arts Council Wales Go and See fund to cover travel costs - you must apply 4 weeks before your visit - it is a good idea to apply as soon as you send in your booking form. You can also use your Pupil Deprivation Grant to cover travel costs.
A oes nawdd ar gael i'n helpu ni i dalu costau teithio?
Gallwch wneud cais am nawdd i dalu costau teithio gan gronfa Ewch i Weld Cyngor Celfyddydau Cymru - rhaid i chi wneud cais 4 wythnos cyn eich ymweliad ac mae hi'n syniad da gwneud y cais hwnnw cyn gynted ag yr anfonwch eich ffurflen archebu atom. Gallwch ddefnyddio Grant Amddifadedd Disgyblion hefyd er mwyn mynychu Taith y Sgriblwyr.

Can you cater for large groups of pupils?
Yes, there will be University and Hay Festival staff and student volunteers to greet you, guide you to the venue and help you throughout the day.
A fedrwch chi ddarparu cyfleusterau ar gyfer grwpiau mawrion o ddisgyblion?
Gallwn. Bydd staff a gwirfoddolwyr y Brifysgol a Gŵyl y Gelli wrth law i'ch cyfarch, i'ch arwain chi i'r lleoliad ac i'ch helpu chi drwy gydol y dydd.

What do we need to bring?
Please ensure that each pupil has:

  • A packed lunch, a drink and a snack
  • Pen and Pencil
Beth sydd angen i ni ei ddarparu?
Sicrhewch fod gan bob disgybl y canlynol:
  • Pecyn cinio, diod a byrbryd
  • Pen a phensil

Where do we park?
Parking and venue information will be provided with your booking confirmation. Ble ddylem ni barcio?
Byddwn yn anfon gwybodaeth am y lleoliad a threfniadau parcio atoch ar ôl i ni gadarnhau eich archeb.

Will you be photographing or filming the event?
Yes, please ask parents to complete the consent form attached, or you can use your own school consent forms, but please bring them along on the day.
A fyddwch chi'n ffotograffio neu'n ffilmio'r digwyddiad?
Byddwn. Gofynnir i rieni gwblhau'r ffurflen ganiatâd atodol neu fe allwch chi ddefnyddio'ch ffurflenni caniatâd eich hun - ond sicrhewch eich bod yn dod â nhw gyda chi ar y diwrnod.