Programme for Schools

Monday 24 – Friday 28 May 2021

The 2021 programme for schools has been created especially for digital audiences with a vibrant blend of events such as, creative writing workshops, inspiring authors filmed on location, and entertaining, thought-provoking performances.

There will be events for pupils in Key Stages 1, 2, 3 & 4 every day and you can buy books before during or after the events from the Hay Festival Shop,

These events will be introduced by Radzi Chinyanganya and Anni Llŷn and will be available to watch again FREE on Hay Player.

All events are approximately 30 minutes in duration.

Rhaglen Ysgolion Gŵyl y Gelli

Dydd Llun 24 - Ddydd Gwener 28 Mai

Mae rhaglen ysgolion 2021 wedi cael ei chreu yn arbennig ar gyfer cynulleidfaoedd digidol, gyda chymysgedd bywiog o ddigwyddiadau fel gweithdai ysgrifennu creadigol, awduron ysbrydoledig wedi'u ffilmio ar leoliad, a pherfformiadau difyr sy'n ysgogi'r meddwl.

Bydd digwyddiadau i ddisgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2, 3 a 4 bob dydd, a gallwch brynu llyfrau cyn, yn ystod, neu ar ôl y digwyddiadau o ŵyl y Gelli.

Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cyflwyno gan Radzi Chinyanganya ac Anni Llŷn, a byddant ar gael i'w gwylio eto AM DDIM ar Hay Player.

Mae pob digwyddiad yn para hyd at 30 munud.

Event S4

Benjamin Dean

Benjamin Dean

Me My Dad and the End of the Rainbow

KS3
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Meet the first-time author whose joyful LGBTQ+ adventure takes young Archie Albright and his best friends on a determined quest to understand his parents’ separation, in a story about family, love and inclusivity. He'll also give tips on how to write your own colourful adventure.

Dewch i gwrdd â'r awdur newydd y mae ei antur LGBTQ+ hyfryd yn mynd â’r bachgen ifanc Archie Albright a'i ffrindiau gorau ar daith ymchwil benderfynol i ddeall pam wnaeth ei rieni wahanu, mewn stori am deulu, cariad a chynwysoldeb. Bydd yn rhoi awgrymiadau hefyd, ar sut i ysgrifennu eich antur liwgar eich hun.

This event has taken place

Event S5

Liz Hyder

Liz Hyder

Bearmouth

KS4
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Go behind the scenes with the author of the award-winning YA novel Bearmouth and delve into the lives of child miners from the 19th and 20th centuries. You will discover how the setting and story of this dystopian thriller was inspired by Welsh coal and slate mines.

Ewch tu ôl i’r llenni gydag awdur YA (Oedolion Ifanc) y nofel arobryn Bearmouth, ac ymchwiliwch i fywydau plant oedd yn lowyr yn y 19eg a'r 20fed ganrif. Byddwch yn darganfod sut yr ysbrydolwyd lleoliad a stori'r llyfr cyffrous dystopaidd hwn gan fwyngloddiau glo a llechi Cymru.

This event has taken place

Event S9

Robert Muchamore

Robert Muchamore

The CHERUB Series

KS3
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

The teenage spy novels, focused on a division of the Security Service employing children, predominantly orphans, as intelligence agents, were written by Muchamore. Find out about his new Robin Hood series, which launched with Hacking, Heists and Flaming Arrows. Why did he choose to re-invent the Robin Hood legend for new generation of readers? Here's your opportunity to get the lowdown on the author's characters, writing and inspiration.

Ysgrifennwyd y nofelau ysbïwyr i blant yn eu harddegau, a oedd yn canolbwyntio ar adran y Gwasanaeth Diogelwch sy'n cyflogi plant amddifad yn bennaf fel asiantau cudd-wybodaeth, gan Muchamore. Darganfyddwch am ei gyfres newydd Robin Hood, a gafodd ei lansio gyda Hacking, Heists and Flaming Arrows. Pam y penderfynodd ddewis ail-ddychmygu chwedl Robin Hood ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddarllenwyr? Dyma eich cyfle i gael yr hanes ar gymeriadau, ysgrifennu ac ysbrydoliaeth yr awdur.

This event has taken place

Event S10

Manjeet Mann

Manjeet Mann

The Crossing

KS4
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

The author introduces her new verse novel, shares the inspiration for such a heart-breaking story of hope, grief and tragedies of the refugee crisis. She will read extracts from the book, before hosting a creative writing session including useful advice on how to perform poems.

Mae'r awdur yn cyflwyno ei llyfr barddoniaeth newydd, ac yn rhannu'r ysbrydoliaeth ar gyfer stori mor dorcalonnus o obaith, galar a thrychinebau'r argyfwng ffoaduriaid. Bydd yn darllen dyfyniadau o'r llyfr, cyn cynnal sesiwn ysgrifennu creadigol sy’n cynnwys cyngor defnyddiol ar sut i berfformio cerddi.

This event has taken place

Event S14

Jeffrey Boakye

Jeffrey Boakye

Musical Truth

KS3/4
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join the writer, teacher and music enthusiast as he introduces Musical Truth: A Musical History of Modern Black Britain in 28 Songs, a playlist/history book with a twist that introduces key moments in Black British history through the lens of modern music. Learn about the groundbreaking musicians whose songs have changed the world, including Musical Youth, Ms Dynamite and Stormzy.

Ymunwch â'r awdur, yr athro a'r cerddor brwdfrydig wrth iddo gyflwyno Musical Truth: A Musical History of Modern Black Britain in 28 Songs, llyfr hanes/rhestr chwarae gyda thro annisgwyl, sy'n cyflwyno adegau allweddol yn hanes Du Prydain drwy lens cerddoriaeth fodern. Dysgwch am y cerddorion arloesol y mae eu caneuon wedi newid y byd, sy’n cynnwys Musical Youth, Ms Dynamite a Stormzy.

This event has taken place

Event S18

Liz Kessler

Liz Kessler

When The World Was Ours

KS3
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

The author reveals the extraordinary true story behind her new book, and tells how she managed to turn it into fiction, drawing on interviews with her dad, who was the inspiration behnd the tale, and photographs from her research trip across five countries in Central Europe.

Mae'r awdur yn datgelu'r stori wir anhygoel y tu ôl i'w llyfr newydd, ac yn dweud sut y llwyddodd i'w throi'n ffuglen, yn defnyddio cyfweliadau gyda'i thad, a oedd yr ysbrydoliaeth tu ôl i’r stori, a lluniau o'i thaith ymchwil ar draws pum gwlad yng Nghanol Ewrop.

This event has taken place

Event S19

Lisa Williamson

Lisa Williamson

First Day of My Life

KS4
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join the YA author for an insight into her bumpy transition from jobbing actor to full-time writer. Dip into her schoolgirl diaries, and find out how they contribute to her new title centred on teenage friendships.

Ymunwch â’r awdur YA (Oedolion Ifanc) i gael cipolwg ar y broses anodd o newid o fod yn actor mewn gwaith i awdur llawn amser. Dipiwch mewn i'w dyddiaduron ysgol i ferch ysgol, a chael gwybod sut maen nhw'n cyfrannu at ei theitl newydd, sy'n canolbwyntio ar gyfeillgarwch ymhlith pobl yn eu harddegau

This event has taken place

Event S23

Phil Earle

Phil Earle

Surrounded by Stories

KS3
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Even the smallest everyday event can be the starting-point for the most exhilarating of adventures. Join the author as he shows you how to turn a simple conversation inspired When The Sky Falls and learn how to become a storyteller yourself.

Mae hyd yn oed y digwyddiad lleiaf bob dydd yn gallu bod yn fan cychwyn ar gyfer yr anturiaethau mwyaf cyffrous. Ymunwch â'r awdur wrth iddo ddangos i chi sut i droi sgwrs syml wedi'i hysbrydoli gan When The Sky Falls, a dysgu sut i ddod yn storïwr eich hun.

This event has taken place

Event S24

Patrick Ness in conversation with Katherine Webber

Adaptation and Screenwriting

KS4
Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

A Monster Calls by Patrick Ness appeared as both a stage play and a film, and his dystopian Chaos Walking movie adaptation will be released this year. In this session he discusses the process of adapting a novel, and talks about his recent work in original screenwriting.

Mae A Monster Calls gan Patrick Ness yn ymddangos fel drama lwyfan a ffilm, a bydd ei addasiad ffilm dystopaidd, Chaos Walking, yn cael ei ryddhau eleni. Yn y sesiwn hon, mae Patrick am y broses o addasu nofel, ac yn sôn am ei waith diweddar mewn sgriptio ffilmiau gwreiddiol.

This event has taken place
Hay Festival Foundation logo
Part funded by Welsh Government logo