National Library of Wales

A Treasure Trove of Arts, History and Culture

The National Library of Wales’ iconic building houses a priceless collection of books, archives, rare manuscripts, films, paintings, photographs and maps, and plays host to a regular programme of events exploring the heritage and culture of Wales and the Celtic nations.

Situated in Aberystwyth on the Ceredigion coast, with its stunning views and guaranteed warm welcome, a visit to the Library is a memorable experience for all the family.

Our Collections

As a legal deposit library, we have the right to a copy of every publication printed in Britain and Ireland. But our collections also include the following:

 • 7,000,000 feet of film
 • 250,000 hours of video
 • 7,000,000 books and newspapers
 • 40,000 manuscripts
 • 1,500,000 maps
 • 150,000 hours of sound
 • 950,000 photographs
 • 60,000 works of art
 • 1,900 cubic meters of archives

In addition, many of our collections have been digitised and can be viewed through our catalogue and website: library.wales.

Research

Our Reading Room can be accessed free of charge through a valid reader’s ticket. Registering is easy and can be done online before your visit, or you can complete the whole registration process on arrival.

Remember to bring two valid forms of identification (one to include address) with you on the day.

Full details of how to use our reading room are available on our website: library.wales/information-for/researchers/reading-at-nlw.

Events and exhibitions

We have a lively programme of events and activities and free admission to exhibitions.

Full details of our events and exhibitions are on our website and tickets are available through: library.wales/events.

We provide a host of other services too, and full details of these and our opening hours can be found on our website: library.wales.

Follow us on:

Twitter @NLWales | @LLGCymru

Facebook llgcymrunlwales

Instagram @librarywales

Trysorfa o Gelf, Hanes a Diwylliant

Mae adeilad eiconig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn llawn llyfrau a llawysgrifau prin, archifau, ffilmiau, paentiadau, ffotograffau a mapiau amhrisiadwy a chynhelir rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau am dreftadaeth a diwylliant Cymru a’r gwledydd Celtaidd.

Wedi’i leoli yn Aberystwyth ar arfordir Ceredigion, gyda’i golygfeydd godidog a chroeso cynnes, mae ymweliad â’r Llyfrgell yn brofiad cofiadwy i’r teulu oll.

Ein Casgliadau

Felllyfrgell adnau cyfreithiol, mae gennym yr hawl i dderbyn copi o bob cyhoeddiad print ym Mhrydain ac Iwerddon. Ond mae ein casgliadau hefyd yn cynnwys y canlynol:

 • 7,000,000 troedfedd o ffilm
 • 250,000 awr o fideo
 • 7,000,000 llyfrau a phapurau newydd
 • 40,000 llawysgrif
 • 1,500,000 map
 • 150,000 awr o sain
 • 950,000 ffotograff
 • 60,000 o weithiau celf
 • 1,900 metr ciwbig o archifau

Yn ogystal, mae llawer o’n casgliadau wedi eu digido ac ar gael i bori drwyddynt ar ein catalog a’n gwefan: llyfrgell.cymru.

Ymchwil

Mae mynediad i’n Hystafell Darllen yn rhad ac am ddim gyda thocyn darllen llawn. Mae cofrestru yn hawdd a gellir gwneud hyn ar-lein cyn cyrraedd neu gellir cwblhau’r broses syml iawn o gofrestru o’r dechrau i’r diwedd ar gyrraedd.

Cofiwch ddod â dau fath o brawf adnabyddiaeth gyfredol (un yn cynnwys cyfeiriad) ar y diwrnod.

Digwyddiadau ac Arddangosfeydd

Rydym yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau bywiog a mynediad rhad ac am ddim i’n harddangosfeydd.

Mae manylion llawn ein digwyddiadau ac arddangosfeydd ar ein gwefan ac mae tocynnau ar gael yma: llyfrgell.cymru/digwyddiadau.

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau eraill hefyd, ac mae manylion llawn y rhain ynghyd â’n horiau agos i’w canfod ar ein gwefan: llyfrgell.cymru.

Dilynwch ni ar:

Twitter @NLWales | @LLGCymru

Facebook llgcymrunlwales

Instagram @librarywales


Website:  www.library.wales

Email:  enquire@llgc.org.uk

Address:  Penglais Road, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU

Tel:  01970 632 800

National Library of Wales