Hay Player

Kobita Parishad Recitations

Dhaka 2013, 
Recitations by: Syed Shamsul Haq, Asad Chowdhury, Belal Chowdhury, Ruby Rahman, Munir Siraj, Kamal Chowdhury, Dilara Hafiz, Anjana Saha, Aslam Sani, Tareq Sujat, Shihab Shahriar, Badrul Haider, Sadia Swatee. Moderated by Muhammad Samad.