Cwestiynau cyffredin

Fideo o ŵyl Penwythnos y Gaeaf 2019.

BETH YW PENWYTHNOS Y GAEAF?

Yn 18 oed erbyn hyn, mae Penwythnos y Gaeaf yn fersiwn lai o'n prif ŵyl ac fe gynhelir digwyddiadau mewn pedwar lleoliad yn y dref. Gŵyl eleni fydd y fwyaf hyd yn hyn – mae'n cynnwys lleoliad newydd â 450 sedd ynghyd â rhaglen estynedig.

Bydd sgwâr marchnad atmosfferig y dref yn ffocws i'r ŵyl: ar ddydd Gwener 24 Tachwedd, bydd goleuadau Nadolig y Gelli yn cael eu cynnau i gymell ysbryd a hwyl y Nadolig, a hynny i gyfeiliant carolau, darlleniadau ac adloniant hwyrol.

Ar ddydd Sadwrn 25 Tachwedd, bydd Gŵyl Fwyd y Gelli yn dathlu coginio gaeafol, a bydd mwy na 50 o stondinau yn arddangos y bwydydd sawrus a melys gorau gan gynhyrchwyr lleol.

Ar ddydd Sul 26 Tachwedd, bydd ‘Hay Does Vintage’ yn trawsnewid y sgwâr yn farchnad awyr agored. Bydd mwy na 50 o fasnachwyr 'vintage' a retro yn cynnig casgliad amrywiol o eitemau - dillad, tecstilau a gemwaith, dodrefn, trugareddau ac offer cegin.

BLE MAE'R ŴYL

Yn nhref Y Gelli Gandryll, ar gyrion Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog. Rydym rhwng Henffordd ac Aberhonddu, oddi ar yr A438 - gweler yr adran deithio.Mae gan Benwythnos y Gaeaf bedwar prif leoliad: Gwesty'r Swan, Yr Awditoriwm ar safle'r Farchnad Wartheg, Eglwys y Santes Fair a Neuadd y Plwyf, pob un o fewn ychydig funudau i'w gilydd ar droed.

BLE DDYLEM NI BARCIO?

Mae yna faes parcio cyhoeddus mawr ar Oxford Road yng nghanol y Gelli. Os bydd y maes parcio hwnnw’n llawn, mae yna faes parcio rhad ac am ddim ychwanegol ar safle Gŵyl mis Mai (Heol Aberhonddu) - gweler y manylion fan hyn.

BLE ALLWN NI AROS?

Mae gan Visithay.co.uk gyfoeth o wybodaeth am lety yn y Gelli Gandryll a'r ardal gyfagos a bydd Sarah yn falch iawn o estyn cymorth i chi. Neu gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Dwristiaid lleol. Gweler adran llety.

YDY'R LLEOLIADAU'N HYGYRCH?

Mae gan bob lleoliad fynediad i gadeiriau olwyn. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau, 01497 822 629, os oes gennych ofynion mynediad penodol ac fe wnawn ni'n gorau i sicrhau bod eich ymweliad mor rhwydd â phosib.

BETH YW TREFNIADAU'R ŴYL O RAN TOCYNNAU?

Ni chodir tâl cyffredinol i fynychu’r ŵyl; gallwch brynu tocynnau dim ond i'r digwyddiadau hynny yr hoffech eu gweld. Gallwch brynu tocynnau ar-lein, neu ddewis y digwyddiadau yr hoffech eu mynychu a ffonio'r Swyddfa Docynnau ar 01497 822 629.

BETH YW'R GOST?

Mae pris tocynnau'n amrywio o £5 - £13. Mae prisiau digwyddiadau i blant yn cael eu cadw mor isel â phosib, ac nid oes yna brisiau gostyngol ar gyfer y rhain fel arfer. Mae yna nifer o ddigwyddiadau rhad ac am ddim hefyd.

PWY YW CYFEILLION GŴYL Y GELLI AC A YW MANTEISION BOD YN GYFAILL YN BERTHNASOL YN YSTOD PENWYTHNOS Y GAEAF?

Mae ein Cyfeillion yn gefnogwyr teyrngar y mae eu cyfraniad yn werthfawr iawn i ni. Yn gyfnewid am aelodaeth flynyddol, mae ein Cyfeillion yn cael tridiau o flaenoriaeth er mwyn gallu archebu tocynnau i bob digwyddiad (gan gynnwys tocynnau Penwythnos y Gaeaf) cyn pawb arall. Gallwch ddod yn Gyfaill i'r ŵyl trwy glicio fan hyn.

SUT CAIFF YR AWDURON EU DEWIS?

Rydym yn gwahodd awduron, artistiaid, academyddion, meddylwyr a pherfformwyr a edmygwn. Rydym yn ceisio cyflwyno'r artistiaid cyfoes mwyaf a'r lleisiau newydd mwyaf cyffrous i'n cynulleidfaoedd. Mae cyfarwyddwyr yr ŵyl yn siarad â chyhoeddwyr, awduron ac amrywiaeth enfawr o ymgynghorwyr – gan gynnwys nifer o fynychwyr yr Ŵyl ei hun.

A YW'R ŴYL YN ADDAS I DEULUOEDD?

Mae yna raglen greadigol wych i blant ac fe allwch chi fwynhau awyrgylch Nadoligaidd arbennig y dref ynghyd â rhai o fannau naturiol harddaf Prydain.

BETH YW'R POLISI DIOGELWCH I BLANT?

Rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser pan fyddant ar safle'r Ŵyl, gan gynnwys digwyddiadau a gweithdai, oni nodir fel arall yn y rhaglen. Mae'r Pwynt Cyfarfod i Blant Coll yng Ngwesty'r Swan yn Ardal Weinyddol yr Ŵyl.

ALLA' I DDOD Â'R CI GYDA FI?

Yn anffodus, dim ond cŵn cymorth sy'n cael mynychu digwyddiadau Gŵyl y Gelli. Gobeithio na fydd hyn yn eich atal chi rhag mynychu'r Ŵyl. Mae'r dref a'r ardal o gwmpas y Gelli yn grêt i gŵn. Mae yna nifer o deithiau cerdded hyfryd gerllaw, gan gynnwys yn y mynyddoedd uwchben y Gelli a'r llwybr ar hyd yr afon. Gweler gwefan y Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid am syniadau pellach.