Awduron wrth eu Gwaith

Mae Awduron wrth eu Gwaith yn strategaeth datblygu proffesiynol hir-dymor sydd yn meithrin talentau ysgrifennu Cymreig yn y ddwy iaith. Fe'i cynhelir yn ystod 11 diwrnod Gŵyl y Gelli yng Nghymru. Mae'r prosiect yn rhoi mynediad i’r cynulliad unigryw hwnnw yn y byd llenyddol ac yn manteisio ar yr arbenigedd ym meysydd cyhoeddi ac ysgrifennu creadigol sydd ar gael yn y Gelli er budd uniongyrchol i awduron proffesiynol yng Nghymru.

Ariennir prosiect Awduron wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n cael ei arwain gan gyn Gymrawd Rhyngwladol Cymru Greadigol Gŵyl y Gelli, sef Tiffany Murray, a’i gefnogi gan Lenyddiaeth Cymru.

Mae'r rhaglen wythnos lawn-dop hon yn caniatáu i'r awduron dethol gymryd rhan ym mhrif ddigwyddiadau'r Ŵyl ac i fynychu dosbarthiadau meistr a gweithdai gyda chyhoeddwyr Prydeinig a thramor, ac asiantau ac artistiaid rhyngwladol sefydledig. Mae'r awduron yn gweithio mewn gwahanol genres: ffuglen, ffeithiol, gwaith creadigol ffeithiol, barddoniaeth a sgriptiau.

Ers y llynedd, mae grŵp yr Awduron wrth eu Gwaith wedi ennill nifer o wobrau: lle ar restr fer o bwys, Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, Gwobr New Welsh Writing, Gwobr Ysgrifennu Newydd Wasafiri, Gwobr Cyfryngau Cymru, Gwobr 'Rising Star' Cymru, lle ar restr Hay 30 a Dyfarniad Cymru Greadigol.

Awduron wrth eu Gwaith yn canolbwyntio ar y dudalen ysgrifenedig ac yn rhannu eu gwaith gyda'r cyhoedd mewn sesiwnau sesiwn yn rhaglen yr ŵyl. Hefyd yn creu gwaith newydd yn Saesneg ac yn Gymraeg, ar safle'r Ŵyl.

Literature Wales
Arts Council of Wales
Lottery Funded
Sponsored by Welsh Government

Mari Ellis Dunning

Mari Ellis Dunning Ysgrifenwyr Cymraeg sydd wedi ennill sawl gwobr ydy Mari Ellis Dunning. Yn Hydref 2018, lansiodd ei llyfr barddoniaeth gyntaf, Salacia, gyda Parthian Books. Y peth pwysicaf i Mari o ran ei ysgrifennu a'i iechyd yw bod yn agos at y môr. Mae'n byw yn Aberystwyth gyda'i ŵr. Dilynwch ar Drydar: @mariiellis.

Rhiannon Hooson

Rhiannon Hooson Mae Rhiannon Hooson yn fardd o'r Gororau. Cafodd ei chasgliad cyntaf, The Other City, ei roi ar restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru. Mae hi wedi ymddangos yn y Guardian a Magma, mae ganddi PhD mewn barddoniaeth, ac mae'n enillydd Gwobr Eric Gregory. Mae hi'n gweithio ar nofel gyda chymorth ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru.

Janine Barnett-Phillips

Janine Barnett-Phillips Mae Janine Barnett-Phillips wedi bod yn athrawes Saesneg ers 25 mlynedd ac mae bellach yn gyfarwyddwr Writers Cwtch. Cafodd ei nofel, Asterix Clementine, ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Cystadleuaeth Times / Chicken House ac mae hi'n cael ei chynrychioli gan Asiantaeth Lenyddol Blair Partnership. Mae hi ar hyn o bryd yn gweithio ar ei llyfr cyntaf i bobl ifanc, The Sunshiners. Mae Janine yn dderbynnydd Ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru 2019.

Georgia Carys Williams

Georgia Carys Williams Mae Georgia yn diwtor Ysgrifennu Creadigol rhan amser ym Mhrifysgol Abertawe. Cafodd ei chasgliad stori fer Second-hand Rain (Parthian) ei roi ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr Stori Fer Sabotage, ar restr hir ar gyfer Gwobr Edge Hill a Gwobr Ryngwladol Frank O'Connor. Roedd ei nofel gyntaf ar restr hir Cystadleuaeth Nofel Mslexia 2018.

Wendy White

Wendy White Enillodd llyfr plant cyntaf Wendy, 'Welsh Cakes and Custard' (Gwasg Gomer), Wobr Tir Nan'Og yn 2014. Mae ganddi dri llyfr plant arall a gyhoeddwyd gan Gomer. Yn ogystal, mae Wendy yn ysgrifennu i oedolion, o dan yr enw Sara Gethin. Cafwodd ei nofel gyntaf, 'Not Thomas' (Honno) le ar restr fer Gwobr Not the Booker 2017, a chynhalir gan The Guardian.

Dyfan Lewis

Dyfan Lewis Mae Dyfan yn awdur sy'n ysgrifennu mewn amrywiaeth o gyfryngau. Magwyd Dyfan yng Nghraig-cefn-parc, Abertawe. Ei fwriad yw datblygu cyfres o ysgrifau sy'n seiliedig ar daith i Dde-ddwyrain Asia.

Jane Fraser

Jane Fraser Mae Jane Fraser yn byw ac yn gweithio yng Ngŵyr, ble mae hi'n ysgrifennu ffuglen ac yn gyd-gyfarwyddwr NB: Design. Yn 2017 roedd yn y rownd derfynol yng Ngwobr Ffuglen Manceinion, ac yn 2019 cafwyd ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Stori Fer Caergrawnt. Wedi'i gyhoeddi'n eang mewn blodeugerddi, bydd ei chasgliad cyntaf o ffuglen fer, The South Westerlies, yn cael ei gyhoeddi gan SALT Publishing ym mis Mehefin. Mae ganddi MA a PhD mewn Ysgrifennu Creadigol (Prifysgol Abertawe) ac fe'i cynrychiolir gan Sheil Land Literary Agency. Mae ei gwaith sydd ar y gweill yn cynnwys ail gasgliad o ffuglen fer a nofel hanesyddol.

Website - www.janefraserwriter.com
Twitter - @jfraserwriter

Hanan Issa

Hanan Issa Mae Hanan yn awdur Cymreig hil gymysg gyda gwaith sydd wedi'i gynnwys ar ITV Wales a BBC Radio Wales, wedi’i gyhoeddi yn Banat Collective, Hedgehog Press, Sukoon, a MuslimGirl.com, ac wedi’i pherfformio yn Hijabi Monologues y Bush Theatre. Hi yw cyd-sylfaenydd noson mheic agored BAME 'Where I'm Coming From' ac y mae hi ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect ffilm mewn partneriaeth â Film4.

Darren Chetty

Darren Chetty Ganwyd Darren Chetty yn Abertawe. Mae'n cyfrannu at y llyfr poblogaidd The Good Immigrant, a olygwyd gan Nikesh Shukla (Unbound) a'n gydawdur, gyda Jeffrey Boakye, o What is Masculinity? Why Does It Matter? Yn ogystal â Other Big Questions (Wayland) a, gydag Adam Ferner, o How to Disagree (Quarto).

Elan Grug Muse

Elan Grug Muse Y mae Grug yn fyfyrwraig PhD yn adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Enillodd gadair yr Urdd yn 2013; mae hi’n gyd-olygydd cylchgrawn Y Stamp; yn aelod o Gywion Cranogwen; ac yn 2017 cyhoeddodd ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth- Ar Ddisberod- gyda Chyhoeddiadau Barddas.

Samantha O’Rourke

Samantha O’Rourke Mae Samantha O'Rourke yn ddramodydd, yn wreiddiol o Swydd Gaer ond bellach yn byw yng Ngogledd Cymru. Ar hyn o’r bryd mae hi'n Ysgrifennwr ar Atodiad gydag Everyman Playhouse, Lerpwl. Ymhlith ei phrosiectau diweddar mae ' No Persons Only Women' (Volcano Theatre, Abertawe), Liverpool First (Everyman/ Williamson Tunnels) a Quantum (YEP, Theatr Everyman).

Gareth Evans-Jones

Gareth Evans-Jones Daw Gareth o Draeth Bychan ger Marian-glas, Ynys Môn ac mae’n ddarlithydd yn Ysgol Athroniaeth a Chrefydd, Prifysgol Bangor. Enillodd Ysgoloriaeth Awdur Newydd gan Lenyddiaeth Cymru yn 2017 i weithio ar ei nofel gyntaf a chyhoeddir ei gyfrol gyntaf o ryddiaith, Eira Llwyd, yn yr hydref eleni.

Emily Vanderploeg

Emily Vanderploeg Mae gan Emily Vanderploeg MA a PhD mewn Ysgrifennu Creadigol (Prifysgol Abertawe), ac y mae hi’'n dysgu yn Queen’s Univeristy gyda Sgwad yr Awduron Ifanc. Cyhoeddwyd ei gwaith yn y DU a Chanada, ac y roedd ar y rhestr fer ar gyfer yr Impress Prize. Yn wreiddiol o Aurora, Ontario, Canada, mae hi nawr yn byw yn Abertawe.

Morgan Owen

Morgan Owen Bardd a llenor o Ferthyr Tudful yw Morgan Owen. Yn 2017 a 2018, enillodd Dlws Coffa D Gwyn Evans am y gerdd orau mewn cystadleuaeth ar gyfer beirdd dan 25 oed a gynhelir gan Barddas. Yn 2018, fe oedd bardd preswyl yr Arddangosfa Bensaernïaeth yn y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Yn yr un flwyddyn, cymerodd ran yn yr Her Can Cerdd a gynhelir gan Lenyddiaeth Cymru, lle mae 4 bardd yn cyfansoddi cant o gerddi o fewn 24 awr. Daeth yn ail yn y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd, 2018. Fe oedd Bardd y Mis Radio Cymru ar gyfer mis Ionawr 2019. Cyhoeddir ei waith yn aml mewn cylchgronau megis O'r Pedwar Gwynt, Y Stamp, a Barddas. Bydd yn cyhoeddi ei gyfrol gyntaf o gerddi eleni. Twitter @morgowen.

Eloise Williams

Eloise Williams Mae Eloise Williams yn ysgrifennu ffuglen ar gyfer pobl ifanc. Yn dderbynnydd ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru, enillodd ei hail nofel Gaslight (2017 Firefly Press) Llyfr y Flwyddyn Pobl Ifanc 2017 Wales Arts Review, Gwobrau Llyfrau YBB 2018 ac fe'i rhoddwyd ar restr fer Gwobrau Tir na nOg 2018. Mae ei thrydedd nofel Seaglass (2018 Firefly Press) ar restr fer Gwobrau Tir na nOg 2019 a Gwobrau Llyfrau NE 2019. Mae gan Eloise MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe ac fe'i cynrychiolir gan Asiantaeth Viney Shaw.
Website – www.eloisewilliams.com

Eric Ngalle Charles

Eric Ngalle Charles Mae Eric Ngalle Charles yn awdur, bardd a dramodydd a’i ganwyd yng Nghamerŵn ond erbyn hyn sy’n byw yng Nghymru. Perfformiwyd ei ddrama gyntaf "My mouth brought me here" yng Nghanolfan y South Bank, Llundain ym mis Awst 2016 ac yng Ngŵyl y Gelli ar y 30ain o Fai 2017. Bydd ei ddrama ddiweddaraf "The Last Ritual" yn cael ei berfformio yn y Gelli ar y 28ain o Fai 2018.

Alison Powell

Alison Powell Y mae Alison Powell yn wreiddiol o Dde Cymru ac yn ysgrifennu ffuglen fer sydd wedi ymddangos mewn sawl cyhoeddiad, gan gynnwys Mslexia. Mae hi hefyd yn gweithio ar nofel ac enillodd yr ail wobr yn y Bridport First Novel Award 2016. Mae hi'n gyd-sylfaenydd WritClub sydd wedi ei leoli ym Mryste ac ar hyn o bryd mae hi'n cyd-olygu antholeg National Flash Fiction.

Julie Primon

Julie Primon Mae Julie Primon yn fyfyriwr PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn wreiddiol o Ffrainc, mae Julie yn gweithio ar nofel hanesyddol a osodwyd yn yr Eidal yn 1940, wedi'i seilio'n fras ar stori ei nain ei hun. Yn ei hamser hamdden, mae hi'n ysgrifennu cerddi a straeon byrion yn achlysurol, ac yn mwynhau darganfod llefydd newydd.

Meg Elis

Meg Elis Ganwyd Meg yn Aberystwyth yn 1950, ond mae hi wedi byw a gweithio yng Ngwynedd ers 1976. Mae hi’n gyfieithydd llawrydd ac awdur, a raddiodd yn y Gymraeg o Fangor ym 1972 ac a dderbyniodd doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol o Fangor, 2017. Mae hi’n awdur 3 nofel, 1 cyfrol o straeon byrion ac yn gyfrannwr / adolygydd rheolaidd yn y wasg Gymreig.

Rufus Mufasa

Rufus Mufasa Mae Rufus yn actifydd llenyddol ac yn neidiwr rhwng genres geiriol, mae hi’n teithio yn aml ond yn dychwelyd i Bontypridd bob amser, sydd erbyn hyn yn gartref iddi. Mae gwaith Rufus yn archwilio cymysgedd o ddisgyblaethau, ‘avant-garde “rwydd”’ amlieithrwydd, llinynau hynafiaeth, wedi'i llenwi â gobaith a chalon. Ar hyn o bryd y mae Rufus yn datblygu casgliad barddoniaeth gyda chefnogaeth Bwrsariaeth Ysgrifenwyr gan Lenyddiaeth Cymru.