Programme for Schools 2020

The 2020 programme for schools was created especially for learning at home, bringing authors straight from their house to yours. These events, introduced by Konnie Huq and Jenny Valentine, are available to watch again on Hay Player and you can access teaching materials to support learning after the festival.

This digital programme for schools has been kindly funded by Welsh Government.

RHAGLEN AR GYFER YSGOLION 2020

Crëwyd rhaglen i ysgolion 2020 yn arbennig ar gyfer dysgu gartref, gan ddod ag awduron yn syth o’u cartref nhw i’ch cartref chi. Bydd y digwyddiadau hyn, a gyflwynir gan Konnie Huq a Jenny Valentine, ar gael i’w"gwylio eto ar Hay Player a gallwch gael gafael ar ddeunyddiau addysgu i gefnogi dysgu ar ôl yr ŵyl.

Mae’r rhaglen ddigidol hon ar gyfer ysgolion wedi’i hariannu’n garedig gan Lywodraeth Cymru.

Event S1

Cressida Cowell

The Wizards of Once: Knock Three Times

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Prepare to be inspired by Waterstones Children’s Laureate Cressida Cowell. She’ll chat about her Children’s Laureate Charter, her latest book The Wizards of Once: Knock Three Times and How to Train Your Dragon (also a film and TV franchise). Cressida will also give writing and illustration tips – we need the authors and illustrators of the future!

Teaching materials for this event can be found here


Byddwch yn barod i gael eich ysbrydoli gan Fardd Plant Waterstones, Cressida Cowell. Bydd yn sgwrsio am ei Siarter Bardd Plant, ei llyfr diweddaraf The Wizards of Once: Knock Three Times a How to Train Your Dragon (sydd hefyd yn gyfres ffilm a theledu). Bydd Cressida hefyd yn rhoi cyngor ar ysgrifennu a darlunio – mae arnom angen awduron a darlunwyr y dyfodol!

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S2

Onjali Q Rauf

The Boy at the Back of the Class

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join Onjali Q Rauf, award- winning author of the smash-hit debut The Boy at the Back of the Class, as she talks about her critically-acclaimed story. Told with humour and heart, this important, brilliant and accessible book has kindness and friendship at its core.

Onjali will be speaking about her inspiration, her experiences of the refugee camps and what we can all do to help the planet’s millions of refugees.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch ag Onjali Q Rauf, awdur arobryn y llyfr poblogaidd The Boy at the Back of the Class, wrth iddi sôn am ei stori gyntaf sydd wedi cael llawer o glod gan feirniaid. Mae’r llyfr pwysig, gwych a hygyrch hwn, sy’n adrodd stori sy’n llawn hiwmor a chalon, wedi’i seilio ar garedigrwydd a chyfeillgarwch. Bydd Onjali yn sôn am ei hysbrydoliaeth, ei phrofiadau o’r gwersylloedd ffoaduriaid a beth allwn ni i gyd ei wneud i helpu’r miliynau o ffoaduriaid ar y ddaear.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S3

Patrice Lawrence

Rose, Interrupted

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Patrice Lawrence is one of the UK’s biggest YA stars. Her latest thought-provoking book Rose, Interrupted, explores coming of age and looking at our contemporary world through different eyes. Being a teenager is hard enough, but it’s even harder in a world you’ve never known…

Teaching materials for this event can be found here


Patrice Lawrence yw un o’r sêr oedolion ifanc mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae ei llyfr diweddaraf sy’n procio’r meddwl, sef Rose, Interrupted, yn archwilio dod i oedran ac yn edrych ar ein byd cyfoes trwy lygaid gwahanol. Mae’r arddegau’n gyfnod digon anodd, ond mae’n anoddach fyth mewn byd cwbl ddieithr…

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S4

Muhammad Khan

Kick the Moon

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Winner of the Branford Boase Award 2019, Muhammad Khan’s debut novel I Am Thunder received great critical acclaim and firmly established him as an exciting voice in YA literature. Kick the Moon is Muhammad’s second novel and explores social issues of toxic masculinity and peer pressure. He has an engineering degree as well as an MA in Creative Writing. Mark My Words, Muhammad’s latest novel is out in August 2020.

Teaching materials for this event can be found here


Enillodd Muhammad Khan wobr Branford Boase 2019 a chafodd ei nofel gyntaf I Am Thunder lawer o glod gan feirniaid, gan ei sefydlu’n gadarn fel llais cyffrous ym myd llenyddiaeth oedolion ifanc. Kick the Moon yw ail nofel Muhammad ac mae’n archwilio materion cymdeithasol fel gwrywdod niweidiol a phwysau gan gyfoedion. Mae ganddo radd mewn peirianneg yn ogystal ag MA mewn Ysgrifennu Creadigol. Bydd Mark My Words, sef nofel ddiweddaraf Muhammad, yn cael ei rhyddhau ym mis Awst 2020.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S5

Konnie Huq

Cookie and the Most Annoying Boy in the World

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join author, broadcaster and former favourite Blue Peter presenter Konnie Huq as she introduces you to Cookie’s funny, science-obsessed adventures with live draw-alongs, brain-busting quizzes and games galore.This is Konnie’s first foray into children’s books and Cookie is inspired by Konnie’s own childhood, her love of science and her unashamed nerdiness. Prepare for non-stop comedy fun as Cookie takes on the world.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch â’r awdur, y darlledwr a’r cyn-gyflwynydd poblogaidd Blue Peter, Konnie Huq, wrth iddi eich cyflwyno i anturiaethau doniol Cookie sy’n dwlu ar wyddoniaeth, gyda chyfle i dynnu lluniau’n fyw, cwisiau i herio’ch meddwl a llawer o gemau. Dyma ymgais cyntaf Konnie ar ysgrifennu llyfr plant ac mae Cookie wedi’i hysbrydoli gan blentyndod Konnie ei hun, ei chariad at wyddoniaeth a’r ffaith ei bod hi’n ‘nerd’ digywilydd. Byddwch yn barod am ddigrifwch di-baid wrth i Cookie herio’r byd.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S6

Emma Carroll

The Somerset Tsunami

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join Emma Carroll, award- winning author of Letters from the Lighthouse and Secrets of a Sun King, as she introduces her new historical adventure The Somerset Tsunami. Hear about local superstitions, a fight for survival and a real-life-inspired torrential flooding.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch ag Emma Carroll, awdur arobryn Letters from the Lighthouse a Secrets of a Sun King, wrth iddi gyflwyno ei hantur hanesyddol newydd, The Somerset Tsunami. Byddwch yn clywed am ofergoelion lleol, brwydr i oroesi a llifogydd mawr a ysbrydolwyd gan fywyd go iawn.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S7

Sue Cheung

Chinglish

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Jo Kwan is a teenager growing up above her parents’ Chinese takeaway in 1980s Coventry with her annoying little sister, too-cool older brother, a series of very unlucky pets and utterly bonkers parents. Chinglish, told in diary entries, is based on Sue Cheung’s life, giving a searingly honest portrayal of life on the other side of the takeaway counter

Mae Jo Kwan yn ferch yn ei harddegau sy’n byw uwchben siop gludfwyd Dsieineaidd ei rhieni yng Nghofentri yn y 1980au gyda’i chwaer fach bryfoclyd a’i brawd hŷn sy’n rhy cŵl o lawer, cyfres o anifeiliaid anwes anffodus iawn a rhieni cwbl wallgof. Mae Chinglish, sydd ar ffurf cofnodion dyddiadur, wedi’i seilio ar fywyd Sue Cheung, ac mae’n rhoi portread gonest iawn o fywyd ar ochr arall y cownter cludfwyd.

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S8

Karl Nova

Rhythm and Poetry

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Karl Nova is a hip hop artist, performance poet and author. His debut collection Rhythm and Poetry won the prestigious CLiPPA poetry prize. Karl travels locally, nationally and internationally conducting hip hop-inspired creative writing workshops.

Teaching materials for this event can be found here


Artist hip hop, bardd perfformio ac awdur yw Karl Nova. Fe wnaeth ei gasgliad cyntaf, Rhythm and Poetry, ennill gwobr barddoniaeth nodedig CLiPPA. Mae Karl yn teithio’n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol wedi’u hysbrydoli gan hip hop.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S9

Chae Strathie

So You Think You’ve Got it Bad? Ancient Rome

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

If you’ve got a passion for horrible history, then join award-winning author Chae Strathie as he takes you back in time to ancient Rome to find out what life was like for kids. You might be picturing sunshine and togas, but think again! From washing clothes in wee to snacking on dormice and even fighting in gladiatorial combat, get ready for a hilarious, interactive trip back in time to discover all things raucous in Rome!

Teaching materials for this event can be found here


Os ydych chi’n dwlu ar hanes arswydus, ymunwch â’r awdur arobryn Chae Strathie wrth iddo fynd â chi’n ôl mewn amser i’r hen Rufain i gael gwybod sut oedd bywyd i blant. Gallech fod yn dychmygu heulwen a thogâu, ond meddyliwch eto! O olchi dillad mewn pi-pi i fwyta pathewod fel byrbryd a hyd yn oed ymladd fel gladiator, paratowch am daith ryngweithiol ddoniol iawn yn ôl mewn amser i ddarganfod popeth am Rufain wyllt!

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S10

Pamela Butchart

Icarus Was Ridiculous

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join Blue Peter Award-winning author Pamela Butchart as she returns to Hay for more laugh-out-loud fun.There’s plenty to giggle at as Izzy and the gang take on the Greek myths in Icarus Was Ridiculous – not to mention the hilarious stories Pamela herself has to tell! She might even need your help inventing a new one…

Ymunwch ag awdur arobryn Blue Peter, Pamela Butchart, wrth iddi ddychwelyd i’r Gelli am fwy o hwyl a sbri. Bydd digon i’ch difyrru wrth i Izzy a’r gang fynd i’r afael â chwedlau Groeg yn Icarus Was Ridiculous – heb sôn storïau doniol Pamela ei hun! Efallai y bydd angen i chi helpu i greu un newydd…

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S11

Lucy Worsley

The Austen Girls

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join popular television historian Lucy Worsley as she brings alive the fascinating life of Jane Austen as you’ve never heard it before – from the perspective of her nieces! The time will come for each of the Austen girls to become the heroines of their own stories – join us in this exciting event to find out how. Expect costumes, trivia, and much, much more.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch â’r hanesydd teledu poblogaidd, Lucy Worsley, wrth iddi gyflwyno bywyd diddorol Jane Austen mewn ffordd wahanol iawn – o safbwynt ei nithoedd! Daw pob un o’r merched Austen yn arwresau eu storïau eu hunain yn eu tro – ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad cyffrous hwn i ddarganfod sut. Gallwch ddisgwyl gwisgoedd, ffeithiau diddorol, a llawer, llawer mwy.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S12

Jon Chase

A Science Rapper’s Guide to the Environment

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

STEM has had a major impact on our ability to answer questions such as ‘how does our environment sustain us?’ and ‘what affect are we having on it?’ Find out more with science rapper Jon Chase in this science and rap filled show about the importance of the Earth and our relationship with it.

Mae STEM wedi cael effaith fawr ar ein gallu i ateb cwestiynau fel ‘sut mae ein hamgylchedd yn ein cynnal ni?’ a ‘pha effaith rydym ni’n ei chael arno?’ Dysgwch fwy am bwysigrwydd y Ddaear a’n perthynas â hi gyda’r rapiwr gwyddoniaeth, Jon Chase, yn y sioe hon sy’n llawn gwyddoniaeth a rap.

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S13

Christopher Edge

The Longest Night of Charlie Noon

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Christopher Edge’s critically acclaimed fiction blends heart-warming stories with scientific knowledge. Following on from The Many Worlds of Albie Bright, his new book about time proves again that science can be thrilling and fun. Join him for an interactive event packed full of mind-bending facts and sensational science as he introduces The Longest Night of Charlie Noon.

Teaching materials for this event can be found here


Mae ffuglen Christopher Edge, sydd wedi cael clod gan feirniaid, yn cymysgu storïau calonogol â gwybodaeth wyddonol. Gan ddilyn ymlaen o The Many Worlds of Albie Bright, mae ei lyfr newydd am amser yn profi unwaith eto bod gwyddoniaeth yn gallu bod yn gyffrous ac yn ddifyr. Ymunwch ag ef am ddigwyddiad rhyngweithiol yn llawn ffeithiau rhyfeddol a gwyddoniaeth gyffrous wrth iddo gyflwyno The Longest Night of Charlie Noon.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S14

Eloise Williams

Wilde

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Wilde is desperate to fit in at her new school, but strange things keep happening around her. When the witch from the old, local legend of ‘A Witch called Winter’ starts sending frightening letters to the other students, Wilde is the first to be blamed. A new spooky, contemporary story of witches and curses from the Children’s Laureate Wales.

Mae Wilde yn ysu am ffitio i mewn yn ei hysgol newydd, ond mae pethau rhyfedd yn digwydd o’i chwmpas drwy’r amser. Pan fydd y wrach o’r hen chwedl leol ‘A Witch called Winter’ yn dechrau anfon llythyrau arswydus at y myfyrwyr eraill, Wilde yw’r cyntaf i gael ei beio. Stori frawychus, gyfoes newydd am wrachod a melltithion gan Children’s Laureate Wales.

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S15

Laura Coryton

Speak Up

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Laura Coryton is an inspirational young woman who led the international campaign against tampon tax which gained over a quarter of a million signatures and has led to changes in UK and European law. She also won a Guardian New Radical Thinker award and was the Independent’s 2015 top unknown world change maker. She advises and empowers girls who might want to start their own campaigns or get involved with politics.

Teaching materials for this event can be found here


Laura Coryton yw’r ferch ysbrydoledig a arweiniodd yr ymgyrch ryngwladol yn erbyn y dreth damponau a lofnodwyd gan fwy na chwarter miliwn o bobl ac sydd wedi arwain at newidiadau i’r gyfraith yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop. Enillodd wobr Meddyliwr Radicalaidd Newydd y Guardian hefyd ac fe’i henwyd yn brif newidiwr anhysbys y byd gan yr Independent yn 2015. Mae’n cynghori ac yn grymuso merched a allai ddymuno dechrau eu hymgyrchoedd eu hunain neu ymwneud â gwleidyddiaeth.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S16

Dean Atta

The Black Flamingo

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

From leading UK poet Dean Atta, The Black Flamingo is a powerful coming of age story about race, identity, heritage and gender, written in verse. In this very special event, Dean discusses how you can embrace your own uniqueness and find your inner strength, delivering writing and performance tips along the way.

Mae The Black Flamingo gan Dean Atta, sef un o feirdd mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig, yn stori ‘dod i oedran’ rymus am hil, hunaniaeth, treftadaeth a rhywedd, wedi’i hysgrifennu’n fydryddol. Mae Dean yn trafod sut y gallwch gofleidio eich unigrywiaeth a chanfod eich nerth mewnol, gan roi cyngor ar ysgrifennu a pherfformio ar yr un pryd.

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S18

Bali Rai

Now or Never

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Learn about a little-known side of the Dunkirk evacuation story with bestselling author Bali Rai. Now or Never – A Dunkirk Story is part of the Voices series, which aims to showcase authentic, unsung stories of British history from the perspective of BAME protagonists. In this session, you will discover the tale of a young Muslim soldier during this crucial milestone of World War Two.

Teaching materials for this event can be found here


Dysgwch am y rhan anghyfarwydd o stori gwacáu Dunkirk gyda’r awdur poblogaidd Bali Rai. Mae Now or Never - A Dunkirk Story yn rhan o gyfres Voices, sy’n ceisio rhoi llwyfan i storïau dilys, anhysbys o hanes Prydeinig o safbwynt prif gymeriadau BAME. Yn y sesiwn hon, byddwch yn darganfod stori milwr Mwslimaidd ifanc yn ystod y garreg filltir allweddol hon o’r Ail Ryfel Byd.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S19

Laura Bates

The Burning

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Bestselling author and founder of the Everyday Sexism Project Laura Bates discusses her debut novel, The Burning, which tells the stories of 15-year-old Anna, who is mercilessly bullied after a topless photo of her circulates her school, and of Maggie, who was accused of witchcraft hundreds of years before. Laura explores sexism in schools, slut-shaming, abuse on social media and a history of misogyny which is now being challenged head-on!

Teaching materials for this event can be found here


Bydd yr awdur poblogaidd a sylfaenydd y prosiect Everyday Sexism, sef Laura Bates, yn trafod ei nofel gyntaf, The Burning. Mae’r nofel yn adrodd storïau Anna 15 oed sy’n cael ei bwlio’n ddidrugaredd ar ôl i lun bronnoeth ohoni fynd o amgylch ei hysgol, a Maggie, a gyhuddwyd o fod yn wrach gannoedd o flynyddoedd ynghynt. Mae Laura yn archwilio rhywiaeth mewn ysgolion, codi cywilydd am ymddygiad rhywiol, cam-drin ar gyfryngau cymdeithasol a hanes casineb at ferched sydd bellach yn cael ei herio’n gryf!

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place

Event S20

Michelle Paver

Viper’s Daughter

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Travel back six thousand years into the Forest of the Stone-Age: a world of myth, menace, natural magic and exhilarating adventure. Michelle Paver reveals the secrets behind her bestselling Wolf Brother series and what’s next for Torak, Wolf and Renn in book seven: Viper’s Daughter.

Teaching materials for this event can be found here


Teithiwch yn ôl chwe mil o flynyddoedd i Goedwig Oes y Cerrig: byd o chwedlau, perygl, dewiniaeth naturiol ac antur wefreiddiol. Mae Michelle Paver yn datgelu’r cyfrinachau y tu ôl i’w chyfres hynod lwyddiannus Wolf Brother a beth sy’n wynebu Torak, Wolf a Renn yn y seithfed llyfr: Viper’s Daughter.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4
This event has taken place
Hay Festival Foundation logo
Part funded by Welsh Government logo