Programme for Schools 2020

The 2020 programme for schools was created especially for learning at home, bringing authors straight from their house to yours. These events, introduced by Konnie Huq and Jenny Valentine, are available to watch again on Hay Player and you can access teaching materials to support learning after the festival.

This digital programme for schools has been kindly funded by Welsh Government.

RHAGLEN AR GYFER YSGOLION 2020

Crëwyd rhaglen i ysgolion 2020 yn arbennig ar gyfer dysgu gartref, gan ddod ag awduron yn syth o’u cartref nhw i’ch cartref chi. Bydd y digwyddiadau hyn, a gyflwynir gan Konnie Huq a Jenny Valentine, ar gael i’w"gwylio eto ar Hay Player a gallwch gael gafael ar ddeunyddiau addysgu i gefnogi dysgu ar ôl yr ŵyl.

Mae’r rhaglen ddigidol hon ar gyfer ysgolion wedi’i hariannu’n garedig gan Lywodraeth Cymru.

Event S1

Cressida Cowell

The Wizards of Once: Knock Three Times

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Prepare to be inspired by Waterstones Children’s Laureate Cressida Cowell. She’ll chat about her Children’s Laureate Charter, her latest book The Wizards of Once: Knock Three Times and How to Train Your Dragon (also a film and TV franchise). Cressida will also give writing and illustration tips – we need the authors and illustrators of the future!

Teaching materials for this event can be found here


Byddwch yn barod i gael eich ysbrydoli gan Fardd Plant Waterstones, Cressida Cowell. Bydd yn sgwrsio am ei Siarter Bardd Plant, ei llyfr diweddaraf The Wizards of Once: Knock Three Times a How to Train Your Dragon (sydd hefyd yn gyfres ffilm a theledu). Bydd Cressida hefyd yn rhoi cyngor ar ysgrifennu a darlunio – mae arnom angen awduron a darlunwyr y dyfodol!

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S2

Onjali Q Rauf

The Boy at the Back of the Class

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join Onjali Q Rauf, award- winning author of the smash-hit debut The Boy at the Back of the Class, as she talks about her critically-acclaimed story. Told with humour and heart, this important, brilliant and accessible book has kindness and friendship at its core.

Onjali will be speaking about her inspiration, her experiences of the refugee camps and what we can all do to help the planet’s millions of refugees.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch ag Onjali Q Rauf, awdur arobryn y llyfr poblogaidd The Boy at the Back of the Class, wrth iddi sôn am ei stori gyntaf sydd wedi cael llawer o glod gan feirniaid. Mae’r llyfr pwysig, gwych a hygyrch hwn, sy’n adrodd stori sy’n llawn hiwmor a chalon, wedi’i seilio ar garedigrwydd a chyfeillgarwch. Bydd Onjali yn sôn am ei hysbrydoliaeth, ei phrofiadau o’r gwersylloedd ffoaduriaid a beth allwn ni i gyd ei wneud i helpu’r miliynau o ffoaduriaid ar y ddaear.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S5

Konnie Huq

Cookie and the Most Annoying Boy in the World

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join author, broadcaster and former favourite Blue Peter presenter Konnie Huq as she introduces you to Cookie’s funny, science-obsessed adventures with live draw-alongs, brain-busting quizzes and games galore.This is Konnie’s first foray into children’s books and Cookie is inspired by Konnie’s own childhood, her love of science and her unashamed nerdiness. Prepare for non-stop comedy fun as Cookie takes on the world.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch â’r awdur, y darlledwr a’r cyn-gyflwynydd poblogaidd Blue Peter, Konnie Huq, wrth iddi eich cyflwyno i anturiaethau doniol Cookie sy’n dwlu ar wyddoniaeth, gyda chyfle i dynnu lluniau’n fyw, cwisiau i herio’ch meddwl a llawer o gemau. Dyma ymgais cyntaf Konnie ar ysgrifennu llyfr plant ac mae Cookie wedi’i hysbrydoli gan blentyndod Konnie ei hun, ei chariad at wyddoniaeth a’r ffaith ei bod hi’n ‘nerd’ digywilydd. Byddwch yn barod am ddigrifwch di-baid wrth i Cookie herio’r byd.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S6

Emma Carroll

The Somerset Tsunami

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join Emma Carroll, award- winning author of Letters from the Lighthouse and Secrets of a Sun King, as she introduces her new historical adventure The Somerset Tsunami. Hear about local superstitions, a fight for survival and a real-life-inspired torrential flooding.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch ag Emma Carroll, awdur arobryn Letters from the Lighthouse a Secrets of a Sun King, wrth iddi gyflwyno ei hantur hanesyddol newydd, The Somerset Tsunami. Byddwch yn clywed am ofergoelion lleol, brwydr i oroesi a llifogydd mawr a ysbrydolwyd gan fywyd go iawn.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S9

Chae Strathie

So You Think You’ve Got it Bad? Ancient Rome

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

If you’ve got a passion for horrible history, then join award-winning author Chae Strathie as he takes you back in time to ancient Rome to find out what life was like for kids. You might be picturing sunshine and togas, but think again! From washing clothes in wee to snacking on dormice and even fighting in gladiatorial combat, get ready for a hilarious, interactive trip back in time to discover all things raucous in Rome!

Teaching materials for this event can be found here


Os ydych chi’n dwlu ar hanes arswydus, ymunwch â’r awdur arobryn Chae Strathie wrth iddo fynd â chi’n ôl mewn amser i’r hen Rufain i gael gwybod sut oedd bywyd i blant. Gallech fod yn dychmygu heulwen a thogâu, ond meddyliwch eto! O olchi dillad mewn pi-pi i fwyta pathewod fel byrbryd a hyd yn oed ymladd fel gladiator, paratowch am daith ryngweithiol ddoniol iawn yn ôl mewn amser i ddarganfod popeth am Rufain wyllt!

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S10

Pamela Butchart

Icarus Was Ridiculous

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Join Blue Peter Award-winning author Pamela Butchart as she returns to Hay for more laugh-out-loud fun.There’s plenty to giggle at as Izzy and the gang take on the Greek myths in Icarus Was Ridiculous – not to mention the hilarious stories Pamela herself has to tell! She might even need your help inventing a new one…

Ymunwch ag awdur arobryn Blue Peter, Pamela Butchart, wrth iddi ddychwelyd i’r Gelli am fwy o hwyl a sbri. Bydd digon i’ch difyrru wrth i Izzy a’r gang fynd i’r afael â chwedlau Groeg yn Icarus Was Ridiculous – heb sôn storïau doniol Pamela ei hun! Efallai y bydd angen i chi helpu i greu un newydd…

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S13

Christopher Edge

The Longest Night of Charlie Noon

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Christopher Edge’s critically acclaimed fiction blends heart-warming stories with scientific knowledge. Following on from The Many Worlds of Albie Bright, his new book about time proves again that science can be thrilling and fun. Join him for an interactive event packed full of mind-bending facts and sensational science as he introduces The Longest Night of Charlie Noon.

Teaching materials for this event can be found here


Mae ffuglen Christopher Edge, sydd wedi cael clod gan feirniaid, yn cymysgu storïau calonogol â gwybodaeth wyddonol. Gan ddilyn ymlaen o The Many Worlds of Albie Bright, mae ei lyfr newydd am amser yn profi unwaith eto bod gwyddoniaeth yn gallu bod yn gyffrous ac yn ddifyr. Ymunwch ag ef am ddigwyddiad rhyngweithiol yn llawn ffeithiau rhyfeddol a gwyddoniaeth gyffrous wrth iddo gyflwyno The Longest Night of Charlie Noon.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S14

Eloise Williams

Wilde

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Wilde is desperate to fit in at her new school, but strange things keep happening around her. When the witch from the old, local legend of ‘A Witch called Winter’ starts sending frightening letters to the other students, Wilde is the first to be blamed. A new spooky, contemporary story of witches and curses from the Children’s Laureate Wales.

Mae Wilde yn ysu am ffitio i mewn yn ei hysgol newydd, ond mae pethau rhyfedd yn digwydd o’i chwmpas drwy’r amser. Pan fydd y wrach o’r hen chwedl leol ‘A Witch called Winter’ yn dechrau anfon llythyrau arswydus at y myfyrwyr eraill, Wilde yw’r cyntaf i gael ei beio. Stori frawychus, gyfoes newydd am wrachod a melltithion gan Children’s Laureate Wales.

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place

Event S18

Bali Rai

Now or Never

Virtual venue: Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage
Read more

Learn about a little-known side of the Dunkirk evacuation story with bestselling author Bali Rai. Now or Never – A Dunkirk Story is part of the Voices series, which aims to showcase authentic, unsung stories of British history from the perspective of BAME protagonists. In this session, you will discover the tale of a young Muslim soldier during this crucial milestone of World War Two.

Teaching materials for this event can be found here


Dysgwch am y rhan anghyfarwydd o stori gwacáu Dunkirk gyda’r awdur poblogaidd Bali Rai. Mae Now or Never - A Dunkirk Story yn rhan o gyfres Voices, sy’n ceisio rhoi llwyfan i storïau dilys, anhysbys o hanes Prydeinig o safbwynt prif gymeriadau BAME. Yn y sesiwn hon, byddwch yn darganfod stori milwr Mwslimaidd ifanc yn ystod y garreg filltir allweddol hon o’r Ail Ryfel Byd.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2
This event has taken place
Hay Festival Foundation logo
Part funded by Welsh Government logo