Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Nikesh Shukla

Stand Up

 
Hay Festival 2023, 

Get creative, find your voice and dream big with author Nikesh Shukla as he chats about his funny and poignant new comedy Stand Up. For Nikesh, tragedy + time = comedy. He’ll explore his lifelong love of comedy, how humour got him in and out of tight spots growing up, all those times we laugh when otherwise we might probably cry, and how standing up for what you believe in can really change your life.

In Stand Up we meet Madhu – 17 years old, super funny, painfully honest…and completely lost. She’s in her final year of college, her dad is putting pressure on her to apply to uni, she misses her estranged sister and she’s working every shift she can to support her family. But what she really wants is to be a world famous stand-up comedian. But the road to comedy glory isn’t easy – can Madhu stay true to herself and those she loves the most?

Byddwch yn greadigol, dewch o hyd i’ch llais a breuddwydio’n fawr gyda’r awdur Nikesh Shukla, wrth iddo sgwrsio am ei gomedi newydd doniol ac ingol Stand Up. I Nikesh, trasiedi + amser = comedi. Bydd yn archwilio ei gariad gydol oes at gomedi, sut y cafodd hiwmor ef i mewn ac allan o fannau tynn yn tyfu i fyny, yr holl adegau hynny rydyn ni’n chwerthin pan fel arall mae'n debyg y buasem yn crio, a sut mae sefyll dros yr hyn rydych chi’n credu ynddo yn gallu newid eich bywyd go iawn.

Yn Stand Up, rydyn ni’n cwrdd â Madhu – sy’n 17 oed, hynod ddoniol, poenus o onest... ac ar goll yn llwyr. Mae hi yn ei blwyddyn olaf yn y coleg, mae ei thad yn rhoi pwysau arni i wneud cais i’r brifysgol, mae hi’n methu ei chwaer sydd wedi ymddieithrio, ac mae hi’n gweithio bob shifft posib i gefnogi ei theulu. Ond beth mae hi wir eisiau yw bod yn ddigrifwr stand-yp byd-enwog. Ond dydi’r llwybr i ogoniant comedi ddim yn hawdd – all Madhu aros yn driw iddi hi ei hun a’r rhai mae hi’n eu caru fwyaf?

KS3/4 | CA3/4
Nikesh Shukla