The Scribblers Tour

The Scribblers Newspaper

This is a dynamic and engaging teaching resource for pupils in Key Stage 3 exploring creativity, story building, empathy, the vote and so much more.

Download the Scribblers Newspaper here

Bapur Newydd y Sgriblwyr

Mae hwn yn adnodd dysgu bywiog a difyr i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3 sy'n archwilio creadigrwydd, creu straeon, empathi, pleidleisio a llawer iawn mwy.

Lawrlwythwch Bapur Newydd y Sgriblwyr fan hyn

Hay Festival was back on the road, thanks to Welsh Government funding, bringing the Scribblers Tour to schoolchildren across Wales. The tour was hosted in five Welsh Universities.

We were telling stories, asking questions and inspiring empathy and creativity through the power of writing.

We sparked conversations with young people to hear their voices and choices. Speakers and compères spent time with the pupils, on and off the stage, to encourage these conversations throughout the tour.

Aeth Gŵyl y Gelli ar daith eto, diolch i nawdd gan Lywodraeth Cymru, a alluogodd i blant ysgol ledled Cymru fwynhau Taith y Sgriblwyr. Cynhaliwyd digwyddiadau’r daith mewn pump o Brifysgolion Cymreig.

Fe aethon ni ati i adrodd straeon, i ofyn cwestiynau ac i ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy gyfrwng ysgrifennu grymus.

Fe gychwynnon ni sgyrsiau gyda phobl ifanc er mwyn gwrando ar eu lleisiau a’u dewisiadau ac fe dreuliodd ein siaradwyr a’n cyflwynwyr amser gyda’r disgyblion, ar y llwyfan ac oddi arno, ac annog y sgyrsiau hynny trwy gydol y daith.

Week 1   15-19 January 2018
Years 7 & 8
Wythnos 1   15-19 Ionawr 2018
Blynyddoedd 7 ac 8
Jenny Valentine

Jenny Valentine

Compère / Cyflwynydd

As the 2017 Creative Wales Hay Festival International Fellow, the award-winning YA writer Jenny Valentine has been visiting our festivals around the world, listening to teenagers in different cultures and talking about their concerns and aspirations. Jenny will compère this event and will be asking for pupils’ words and thoughts about life, the world and everything.

Yn ei rôl fel Cymrawd Rhyngwladol Gŵyl y Gelli / Cymru Greadigol 2017, bu’r awdur Oedolion Ifainc gwobrwyol, Jenny Valentine, yn ymweld â’n gwyliau ledled y byd, i siarad â phobl ifainc mewn gwahanol ddiwylliannau ynglŷn â’u pryderon a’u dyheadau. Bydd Jenny’n hwyluso’r digwyddiad hwn ac yn gofyn i ddisgyblion sôn am eu syniadau nhw am fywyd, y byd a phob peth arall.

Daniel Morden

Daniel Morden

Secret Tales From Wales

Award-winning Welsh author and storyteller Daniel Morden performs long forgotten traditional stories from his recent book Secret Tales from Wales. These wild and weird stories will thrill and chill your pupils.

As well as telling tales, Daniel will discuss the writing of the books, and the relationship between the written and the spoken word. Daniel has been a professional storyteller since 1989. In 2017 he was awarded a Hay Festival medal.

Mae’r awdur a’r storïwr gwobrwyol Cymreig, Daniel Morden, yn perfformio storïau traddodiadol a aeth yn angof ond a gasglwyd ynghyd yn ei lyfr diweddar, Secret Tales from Wales. Bydd y straeon gwyllt ac anhygoel hyn yn cyffroi ac yn swyno eich disgyblion.

Yn ogystal ag adrodd hanesion, bydd Daniel yn trafod ysgrifennu llyfrau, a’r berthynas rhwng y gair ysgrifenedig a’r gair ar lafar. Bu Daniel yn storïwr proffesiynol ers 1989. Yn 2017 dyfarnwyd medal Gŵyl y Gelli iddo.

Eric Ngalle Charles

Eric Ngalle Charles

I Feel At Home, Away From Home

Eric Ngalle Charles is a poet, author and playwright who has claimed asylum in Wales. Eric’s uplifting story describes how literature and creative writing helped him to overcome his hasty departure from Cameroon when he was 17, how he survived being a victim of human trafficking and living on the streets in Russia before eventually coming to live in Wales.

Mae Eric Ngalle Charles yn fardd, awdur a dramodydd a hawliodd loches yng Nghymru. Mae stori ddyrchafol Eric yn disgrifio sut y bu i lenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol ei helpu ef i ddod dros y profiad o orfod gadael ei gartref yn Camerŵn ar frys a hynny pan oedd yn 17 oed; wedi gwneud hynny, cafodd brofiad uniongyrchol o fasnachu pobl ac o fyw ar y stryd yn Rwsia cyn dod yn y pen draw i Gymru i fyw.

Week 2   22-26 January 2018
Years 9 & 10
Wythnos 2   22-26 Ionawr 2018
Blynyddoedd 9 a 10
Amy Forbes-Robertson

Amy Forbes-Robertson

Compère / Cyflwynydd

Amy is a former teacher who is now an RSE speaker with Straight Talkers working in schools across the country to tackle many of the complex issues facing young people growing up today. Amy has also worked with young adults at Hay Festival for many years, leading The Beacons Project. She will compère the second week of the tour and facilitate pupils in finding their own words to describe their experiences. She will also interview Gemma Cairney.

Mae Amy yn gyn-athrawes sydd bellach yn ymgynghorydd Addysg Bersonol a Chymdeithasol gyda Straight Talkers. Mae hi’n gweithio mewn ysgolion ledled y wlad ac yn mynd i’r afael â llawer o’r problemau cymhleth sy’n wynebu pobl ifainc heddiw. Bu Amy’n gweithio gydag oedolion ifanc yng Ngŵyl y Gelli ers blynyddoedd lawer hefyd, fel arweinydd Prosiect y Bannau. Bydd yn cyflwyno ail wythnos y daith ac yn helpu disgyblion i ddod o hyd i’w geiriau eu hunain i ddisgrifio eu profiadau. Fe fydd hi‘n cyfweld â Gemma Cairney hefyd.

Gemma Cairney

Gemma Cairney

Open Your Heart

Open Your Heart, Learn to Love Your Life and Love Yourself with broadcaster and teen ambassador Gemma Cairney. Find out how she was inspired to write a book for young people to help with all the big, bad and beautiful things that growing up is all about: from heartbreak and heartache to body image and everything in between. Gemma Cairney will help you learn to love your body, your friends and your family, and tell you what to do if things go wrong.

Agorwch eich calon, dysgwch garu eich bywyd a charu chi’ch hun’ gyda’r darlledwr a’r ‘teen ambassador’, Gemma Cairney. Dewch i glywed sut y cafodd Gemma ei hysbrydoli i ysgrifennu llyfr i bobl ifainc a fydd yn eu helpu i ddelio â’r holl bynciau mawr, y pethau anodd a’r pethau hardd sy’n rhan o dyfu i fyny: torri calon a loes, hunan-ddelwedd a llu o bethau eraill. Bydd Gemma Cairney yn eich helpu chi i ddysgu caru eich corff, eich ffrindiau a’ch teulu, ac yn dweud wrthych chi sut i ymdopi os eith pethau o chwith.

Steven Camden

Steven Camden

Spoken-word artist aka Polarbear

Steven Camden aka Polarbear is one of the UK’s most acclaimed spoken-word artists and has performed around the world. Steven also writes books (Tape, It’s All About Love and his most recent novel Nobody Real) plays, teaches storytelling in schools and collaborates in many story-based creative projects.

Steven comes from a house full of storytellers and will lead an informal session diving into his process of building ideas with his mouth as well as his pen. The session involves performance, discussion, interaction and examples, building towards ideas that can live long after he shuts up.

Mae Steven Camden aka Polarbear yn un o artistiaid llafar enwocaf y DG ac mae e wedi perfformio ledled y byd. Mae Steven hefyd yn ysgrifennu llyfrau (Tape, It’s All About Love a’i nofel ddiweddaraf Nobody Real) a dramâu. Mae e’n rhoi gwersi adrodd straeon mewn ysgolion ac yn cydweithio ar nifer o brosiectau creadigol yn seiliedig ar storïa.

Daw Steven o gartref yn llawn storïwyr ac fe fydd e’n arwain sesiwn anffurfiol am ei broses greadigol ac yn sôn am greu storïau gyda’ch ceg yn ogystal â’ch pen. Bydd y sesiwn yn cynnwys perfformiadau, trafodaethau, rhyngweithio ac enghreifftiau o straeon ac fe fydd yr hyn ddaw allan o hynny, gan y disgyblion eu hunain, yn para am sbel hir wedi i Steven gau ei geg!

 
Week 1   15-19 January 2018
Years 7 & 8
Wythnos 1   15-19 Ionawr 2018
Blynyddoedd 7 ac 8
Week 2   22-26 January 2018
Years 9 & 10
Wythnos 2   22-26 Ionawr 2018
Blynyddoedd 9 a 10
9.45am
Schools arrive
Ysgolion yn cyrraedd
10–10.15am
Introduction / Cyflwyniad
Scribblers Tour introduced by compère Jenny Valentine with a short film
Cyflwyniad i Daith y Sgriblwyr gan Jenny Valentine, ynghyd â ffilm fer
Introduction / Cyflwyniad
Scribblers Tour introduced by compère Amy Forbes-Robertson with a short film
Cyflwyniad i Daith y Sgriblwyr gan Amy Forbes-Robertson, ynghyd â ffilm fer
10.15–11am
Daniel Morden
Secret Tales from Wales
Gemma Cairney
Open Your Heart
11–11.15am
Break and book-signing
Egwyl a llofnodi llyfrau
11.15–12pm
Eric Ngalle Charles
I Feel At Home, Away From Home
Steven Camden
Spoken-word artist aka Polarbear
Artist llafar aka Polarbear
12–12.45pm
Lunch and book-signing
Cinio a llofnodi llyfrau
12.45–1.40pm
University event & tour
Digwyddiad y Brifysgol a thaith o’i chwmpas
1.40–2pm
Pupil and teacher evaluation
Gwerthusiad disgyblion ac athrawon
2pm
End
Diwedd
University of South Wales
First Campus
Cardiff Metropolitan University
Swansea University
Glyndwr Uni
Wrexham Glyndwr
Aberystwyth University
Sponsored by Welsh Government