Working at Hay Festival

The festival is put together by hundreds of people coming together to build the site, produce the events, welcome our guests and spread the word. If you'd like to be part of it all, please join us.

Ice creams in the sun on Hay Festival site

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Hay Festival brings readers and writers together in events that inspire, examine and entertain globally, inviting people to imagine the world as it is, and as it might be.

Nobel Prize-winners, novelists, scientists, politicians, environmentalists, historians and musicians take part in the global conversation, sharing their stories and ideas with curious audiences. A wide programme of education and outreach runs alongside the events, supporting the world leaders and innovators of tomorrow.

Thirty-four years since it was first conceived in the booktown of Hay-on-Wye, the Festival has travelled to 30 locations and today operates in Colombia, Mexico, Spain and Peru in addition to the UK.

Through its events and digital platforms like the Hay Player archive, the organisation reaches a global audience of millions and continues to grow and innovate, building partnerships and initiatives alongside leading bodies in arts and the media. In response to the Covid-19 pandemic in 2020, the Festival launched a series of digital initiatives to expand its global audience.

The spring Festival in Hay-on-Wye attracts over 200,000 visitors over 11 days with 10 venues, pop-up cafes, shops and restaurants. The organisation includes the Festival in Hay, where the head office team, book shop and gift shop are based; the international Festivals; and the Hay Festival Foundation.

The role will have responsibility for the entire Hay Festival organisation, reporting to the Chair and Board. The CEO will lead the organisation, including its development, delivery, performance, team and long term, sustainable success. They will inspire and engage staff to achieve their individual potential in contributing to the realisation of Hay Festival’s objectives as a whole – to create a sum that is greater than its parts as a unified and cohesive team.

The new CEO will set out a new organisational strategy, sharing a clear path ahead with the team, whilst effectively and efficiently managing all resources. They will shape, develop and communicate Hay Festival objectives, to enhance the organisation’s national and international standing, reach, impact, engagement with existing and new audiences, and its long-term financial sustainability. 

The successful candidate will possess a wide range of attributes including ambassadorial and leadership qualities, organisational skills, management credibility, operational wisdom, financial fluency, entrepreneurial flair, excellent communication and sound judgement. Empathy and enthusiasm for Hay Festival’s objectives and people are essential, together with the gravitas and presence to inspire confidence amongst the Board, stakeholders and audiences, and trust and commitment from the staff. In particular, the Board seek experienced leadership at an organisation wide level (or the capability to take this step) from a related sector (cultural, charitable or similar).

Hay Festival welcomes candidate applications from a diverse range of backgrounds and from Welsh speakers. 

For a confidential conversation in English or Welsh please call the Odgers Wales team: Jemma Terry or Steffan Griffiths on 029 2078 3050, or email jemma.terry@odgers.com or steffan.griffiths@odgers.com. For further information and to apply please click on this link www.odgers.com/83874. All applications will be acknowledged. We welcome applications in Welsh or English.

Prif Weithredwr, Gŵyl y Gelli

Swydd wedi'i lleoli yn y Gelli Gandryll, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymru 

Pecyn cystadleuol iawn

Mae Gŵyl y Gelli yn dod â darllenwyr ac ysgrifenwyr ynghyd mewn digwyddiadau sy'n ysbrydoli, yn archwilio ac yn diddanu ym mhedwar ban byd, gan wahodd pobl i ddychmygu'r byd fel y mae, ac fel y gallai fod.

Mae enillwyr Gwobr Nobel, nofelwyr, gwyddonwyr, gwleidyddion, amgylcheddwyr, haneswyr a cherddorion oll yn cymryd rhan yn y sgwrs fyd-eang hon, gan rannu eu straeon a'u syniadau gyda chynulleidfaoedd chwilfrydig. Cynhelir rhaglen amrywiol o addysg ac allgymorth ochr yn ochr â'r digwyddiadau, gan gefnogi arweinwyr y byd ac arloeswyr y dyfodol.

Bedair blynedd ar ddeg ar hugain ers iddi gael ei dychmygu'n gyntaf yn nhref lyfrau'r Gelli Gandryll, mae'r Ŵyl wedi teithio i 30 o leoliadau ac, erbyn hyn, mae'n weithredol yng Ngholombia, Mecsico, Sbaen a Pheriw yn ogystal â'r DU.

Trwy ei ddigwyddiadau a'i lwyfannau digidol, fel archif Hay Player er enghraifft, mae'r sefydliad yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang o filiynau o bobl, ac mae'n parhau i dyfu ac arloesi, gan feithrin partneriaethau a mentrau ochr yn ochr â chyrff blaenllaw ym myd y celfyddydau a'r cyfryngau. Yn sgil pandemig Covid-19 yn 2020, lansiodd yr Ŵyl gyfres o fentrau digidol i ehangu ei chynulleidfa fyd-eang.

Mae Gŵyl y gwanwyn yn y Gelli Gandryll yn denu dros 200,000 o ymwelwyr dros 11 diwrnod mewn 10 lleoliad, caffis dros-dro, siopau a bwytai. Mae'r sefydliad yn cynnwys yr Ŵyl yn y Gelli, lle mae tîm y brif swyddfa, y siop lyfrau a'r siop anrhegion wedi'i lleoli; y Gwyliau rhyngwladol; a Sefydliad Gŵyl y Gelli.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am sefydliad cyfan Gŵyl y Gelli, gan adrodd wrth y Cadeirydd a'r Bwrdd. Bydd y Prif Weithredwr yn arwain y sefydliad, gan gynnwys ei ddatblygiad, yr hyn a gyflawnir ganddo, ei berfformiad a’i dîm er mwyn sicrhau ei lwyddiant tymor hir, cynaliadwy. Bydd yn ysbrydoli ac yn ennyn brwdfrydedd ymhlith staff i gyflawni eu potensial personol wrth iddynt gyfrannu at wireddu amcanion Gŵyl y Gelli yn ei chyfanrwydd – i greu cyfan sy'n fwy na'i rannau fel tîm unedig a chydlynol.

Bydd y Prif Weithredwr newydd yn pennu strategaeth sefydliadol newydd, gan rannu llwybr ymlaen clir gyda'r tîm a chan reoli'r holl adnoddau yn effeithiol ac yn effeithlon. Bydd yn llywio, yn datblygu ac yn cyfathrebu amcanion Gŵyl y Gelli i wella statws cenedlaethol a rhyngwladol y sefydliad, ynghyd â'i gyrhaeddiad, ei effaith, ei ymgysylltiad â chynulleidfaoedd presennol a newydd a'i gynaliadwyedd ariannol tymor hir.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ystod eang o nodweddion gan gynnwys rhinweddau llysgenhadol ac arwain, sgiliau trefnu, hygrededd rheoli, callineb gweithredol, rhuglder ariannol, dawn entrepreneuraidd, sgiliau cyfathrebu rhagorol a doethineb craff. Bydd empathi a brwdfrydedd dros amcanion a phobl Gŵyl y Gelli yn hanfodol, ynghyd â'r urddas a'r rhinwedd dda i ysbrydoli hyder ymhlith y Bwrdd, rhan-ddeiliaid a chynulleidfaoedd, ac ymddiriedaeth ac ymrwymiad gan y staff. Yn benodol, mae'r Bwrdd yn chwilio am arweinydd profiadol ar lefel sefydliad cyfan (neu'r gallu i gymryd y cam hwn) o sector cysylltiedig (diwylliannol, elusennol neu debyg).

Mae Gŵyl y Gelli yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd a chan siaradwyr Cymraeg.

Am sgwrs gyfrinachol yn Gymraeg neu yn Saesneg, ffoniwch dîm Odgers Wales: Jemma Terry neu Steffan Griffiths ar 029 2078 3050, neu e-bostiwch jemma.terry@odgers.com  neu steffan.griffiths@odgers.comAm ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais, cliciwch ar y ddolen hon www.odgers.com/83874Cydnabyddir pob cais. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.