Programme for Schools

THURSDAY 26 MAY & FRIDAY 27 MAY 2022

All the events from Programme for Schools 2022 are now available to watch free on Hay Player.

All events are approximately 45 minutes in duration. Closed captioning in English and Welsh will be available for Autumn Term 2022.

Rhaglen Ysgolion Gŵyl y Gelli

DYDD IAU 26 MAI A DYDD GWENER 27 MAI 2022

Os na allwch chi fynychu mewn person, mae'r holl ddigwyddiadau ar gael i'w gwylio ar-lein ar y diwrnod hefyd, a byddant yn rhad ac am ddim i'w gwylio eto ar Hay Player.

Mae pob digwyddiad tua 45 munud o hyd. Bydd capsiynau caeedig yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gael ar gyfer Tymor yr Hydref 2022.

Event S1

Anthony Horowitz

Anthony Horowitz

The Diamond Brother Detectives: Where Seagulls Dare

KS2 | CA2
Baillie Gifford Stage
Read more

The Diamond Brothers are a crime solving duo who may just be the worst detectives in the world. This adventure sees them caught up in a case involving bike-riding hitmen, superhackers and a sinister far right organisation. Bestselling author of the Alex Rider series Anthony Horowitz investigates in conversation with BBC Wales journalist Megan Davies in an event packed full of thrills, spills and jokes.

Deuawd sy’n datrys troseddau ydy The Diamond Brothers - a allai fod yn dditectifs gwaethaf y byd. Yn yr antur hon, maen nhw wedi’u cipio gan achos sy'n ymwneud â lleiddiaid ar feiciau modur, siwperhacwyr a mudiad asgell dde eithafol sinistr. Mae Anthony Horowitz, awdur llwyddiannus y gyfres Alex Rider, yn ymchwilio yn sgwrsio gyda newyddiadurwr BBC Cymru Megan Davies mewn digwyddiad sy'n llawn gwefr a jôcs.

This event has taken place

Event S2

Ben Garrod

Ben Garrod

Extinct

KS2 | CA2
Festival Friends Stage
Read more

TV scientist Ben Garrod presents the biggest extinction events ever, told from the point of view of evolution’s superstars – the most incredible animals ever to swim, stalk, slither or walk our planet. His unique exploration of the most destructive, yet most creative, force in nature makes top level science fun.

Mae’r gwyddonydd teledu Ben Garrod yn cyflwyno'r digwyddiadau difodiant mwyaf erioed, wedi'u hadrodd o safbwynt sêr esblygiad – yr anifeiliaid mwyaf anhygoel erioed i nofio, stelcian, llithro neu i gerdded ar ein planed. Mae ei archwiliad unigryw o'r grym mwyaf dinistriol, ond mwyaf creadigol, o ran natur yn gwneud gwyddoniaeth ar y lefel uchaf yn hwyl.

This event has taken place

Event S3

Maz Evans

Maz Evans

VI Spy: Never Say Whatever Again

KS2 | CA2
Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Have you got what it takes to become a spy? Do you have the skills to uncover hidden secrets? Can you spot a super-villain from a mile off? Maz Evans, superstar author of the bestselling Who Let The Gods Out? series, introduces her new series, VI Spy. A fun-filled event packed with giggles and games, entertainment and education: a mission with Maz is all you need to unlock your creativity.

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i fod yn ysbïwr? Oes gennych chi'r sgiliau i ddatgelu cyfrinachau cudd? Allwch chi adnabod siwperddihiryn o filltir i ffwrdd? Mae Maz Evans, awdur llwyddiannus y gyfres Who Let The Gods Out?, yn cyflwyno ei chyfres newydd, VI Spy. Digwyddiad llawn hwyl sy'n llawn chwerthin a gemau, adloniant ac addysg: gorchwyl gyda Maz yw'r cyfan sydd ei angen arnoch i ddatgloi eich creadigrwydd.

This event has taken place

Event S4

Rich Knight

Rich Knight

If I Ran the Country

KS2 | CA2
Starlight Stage
Read more

What would things be like if you were in charge, not just of your bedroom but of a whole nation? Radio 4’s Rich Knight aims to answer all your questions in this funny, fact-packed interactive session on how to build a nation, be a good leader and political problem solver. Rich Knight is an award-winning BBC journalist and a parent. His children inspired him to write If I Ran the Country – a witty guide to taking charge and getting things done.

Sut fyddai pethau pe baech chi wrth y llyw, nid yn unig o'ch ystafell wely ond o genedl gyfan? Bwriad Rich Knight ar Radio 4 yw ateb eich holl gwestiynau yn y sesiwn ryngweithiol ddoniol hon, sy'n llawn ffeithiau ar sut i adeiladu cenedl, bod yn arweinydd da, ac yn ddatryswr problemau gwleidyddol. Mae Rich Knight yn newyddiadurwr BBC arobryn ac yn rhiant. Cafodd ei ysbrydoli gan ei blant i ysgrifennu If I Ran the Country - canllaw ffraeth i gymryd yr awenau a gwneud pethau.

This event has taken place

Event S5

Cressida Cowell

Cressida Cowell

Wizards and Magic

KS2 | CA2
Baillie Gifford Stage
Read more

Meet award-winning author Cressida Cowell, creator of the How to Train Your Dragon (also a DreamWorks film and TV franchise) and The Wizards of Once series. Cressida talks about her latest book The Wizards of Once: Never and Forever, as well as How to Train Your Dragon, her inspiration, tips on becoming an author or illustrator… and there might be a peek at what Cressida is working on next.

Dewch i gwrdd â'r awdur arobryn Cressida Cowell, crëwr y gyfres How to Train Your Dragon (sydd hefyd yn ffilm DreamWorks ac yn fasnachfraint teledu) a’r gyfres The Wizards of Once. Mae Cressida yn sôn am ei llyfr diweddaraf The Wizards of Once: Never and Forever, yn ogystal â How to Train Your Dragon, ei hysbrydoliaeth, awgrymiadau ar ddod yn awdur neu'n ddarlunydd... ac efallai y gallwch gael cip ar beth mae Cressida yn gweithio arno nesaf.

This event has taken place

Event S6

Iszi Lawrence

Iszi Lawrence

Billie Swift Takes Flight

KS2 | CA2
Starlight Stage
Read more

It turns out women do lots of unexpected things in history that not many grown-ups know about. Like flying spitfires in WWII. Author and broadcaster Iszi Lawrence tells the stories of real-life heroic women in Billie Swift Takes Flight. She will also teach you how to crash a plane correctly.

Mae'n ymddangos bod menywod yn gwneud llawer o bethau annisgwyl mewn hanes nad oes llawer o oedolion yn gwybod amdanynt. Fel hedfan spitfires yn yr Ail Ryfel Byd. Mae'r awdur a'r darlledwr Iszi Lawrence yn adrodd hanesion menywod arwrol go iawn yn Billie Swift Takes Flight. Bydd yn eich dysgu sut i grashio awyren yn gywir hefyd.

This event has taken place

Event S7

Roma Agrawal

Roma Agrawal

How Was That Built?

KS2 | CA2
Festival Friends Stage
Read more

Roma Agrawal MBE is an award-winning engineer, author and broadcaster. From footbridges to skyscrapers – including The Shard – she has left an indelible mark on London’s landscape. Roma is an inspiring promoter of engineering and technical careers to young people, particularly in under-represented groups, and has given talks around the world. In her first children’s non-fiction book How Was That Built? Roma takes readers on an exciting behind-the-scenes look at some of the world’s most amazing landmarks.

Mae Roma Agrawal MBE yn beiriannydd, awdur a darlledwr arobryn. O bontydd troed i nendyrau – gan gynnwys The Shard – mae hi wedi gadael marc parhaol ar dirwedd Llundain. Mae Roma yn hyrwyddwr ysbrydoledig o yrfaoedd peirianneg a thechnegol i bobl ifanc, yn enwedig mewn grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, ac mae hi wedi rhoi sgyrsiau ar draws y byd. Yn ei llyfr ffeithiol cyntaf i blant How Was That Built?, mae Roma yn mynd â darllenwyr ar olwg gyffrous y tu ôl i'r llenni ar rai o dirnodau mwyaf rhyfeddol y byd.

This event has taken place

Event S8

Caryl Lewis

Caryl Lewis

Seed

KS2 | CA2
Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Caryl Lewis introduces her new novel Seed, a funny, uplifting story about the power of the imagination and the importance of believing that anything is possible. Seed started with a little idea, a seed of an idea, and grew into a marvellous adventure. So where do writing ideas come from? How can we grow them? And where can they take us? Come and find out and hopefully you’ll leave with a few ideas of your own and maybe a little gift to grow yourself.

Caryl Lewis sy'n cyflwyno ei nofel newydd Seed, stori ddoniol, odidog am bŵer y dychymyg a’r pwysigrwydd o gredu bod unrhyw beth yn bosibl. Dechreuodd Seed gyda syniad bach, hadyn o syniad, a thyfodd yn antur wych. Felly o ble mae syniadau ysgrifennu yn dod? Sut allwn ni eu tyfu? Ac i ble y gallant fynd â ni? Dewch i ffeindio allan a gobeithio y byddwch yn gadael gydag ychydig o syniadau eich hun, ac efallai anrheg fach i dyfu eich hun.

This event has taken place

Event S9

MG Leonard and Sam Sedgman

MG Leonard and Sam Sedgman

Adventures on Trains

KS2 | CA2
Festival Friends Stage
Read more

Join MG Leonard and Sam Sedgman, award-winning authors of the bestselling Adventures on Trains series, to celebrate the publication of the fifth book in the series, Sabotage on the Solar Express. They uncover a feast of interesting facts about trains, mystery stories and how to be a good detective. Jump on for a dramatic reading from the book, a demonstration of the science behind a steam engine, a question-and-answer session and an exclusive teaser about the sixth book, The Arctic Assassin.

Ymunwch â MG Leonard a Sam Sedgman, awduron arobryn y gyfres lwyddiannus Adventures on Trains, i ddathlu cyhoeddi'r pumed llyfr yn y gyfres, Sabotage ar y Solar Express. Maen nhw’n datgelu gwledd o ffeithiau diddorol am drenau, straeon dirgel a sut i fod yn dditectif da. Camwch mlaen i glywed darlleniad dramatig o'r llyfr, i weld arddangosiad o'r wyddoniaeth tu ôl i injan stêm, i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb ac i glywed pos unigryw am y chweched llyfr, The Arctic Assassin.

This event has taken place

Event S10

Piers Torday

Piers Torday

The Wild Before

KS2 | CA2
Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Piers Torday inspired a generation of readers with his best-selling, award-winning trilogy The Last Wild. Now, readers can re-enter that world with the stunning prequel novel The Wild Before. Piers explores the topical and timeless themes of his stories, combining environmental awareness, friendship and hope, in this captivating event.

Ysbrydolodd Piers Torday genhedlaeth o ddarllenwyr gyda'i drioleg arobryn llwyddiannus, The Last Wild. Nawr, gall darllenwyr ailymuno â'r byd hwnnw gyda'r nofel rhaghanes syfrdanol The Wild Before. Mae Piers yn archwilio themâu amserol a bythol ei straeon, gan gyfuno ymwybyddiaeth amgylcheddol, cyfeillgarwch a gobaith, yn y digwyddiad cyfareddol hwn.

This event has taken place

Event S11

Jenny Valentine

Jenny Valentine

Planet Joy

KS2 | CA2
Baillie Gifford Stage
Read more
This event has taken place

Event S12

Elle McNicoll

Elle McNicoll

Like a Charm

KS2 | CA2
Starlight Stage
Read more

Edinburgh is a city filled with magical creatures. Nobody can see them except Ramya Knox. Like a Charm is a beautifully written, compelling magical fantasy by award-winning Scottish children’s author Elle McNicoll. Elle’s debut novel, A Kind of Spark, won the Blue Peter Book Award and Waterstones Children’s Book Prize, and is currently being adapted for TV. Elle is an advocate for better representation of neurodiversity in publishing.

Mae Caeredin yn ddinas sy'n llawn creaduriaid hudolus. Does neb yn gallu eu gweld, heblaw am Ramya Knox. Mae Like a Charm yn ffantasi hudolus wedi'i ysgrifennu'n hyfryd gan awdur plant yr Alban, Elle McNicoll, sydd wedi ennill gwobrau. Enillodd nofel gyntaf Elle, A Kind of Spark, Wobr Llyfr Blue Peter a Gwobr Llyfrau Plant Waterstones, ac mae'n cael ei haddasu ar gyfer y teledu ar hyn o bryd. Mae Elle yn eiriolwr dros well cynrychiolaeth o niwroamrywiaeth wrth gyhoeddi.

This event has taken place
Hay Festival Education logo
Sponsored by Welsh Government logo