Programme for Schools

Wednesday 24 – Thursday 25 November 2021

This year, for the first time at Hay Festival Winter Weekend, we have live events for pupils in Key Stages 2&3.

Enjoy two days of online inspiration and fun with exciting writers and thought provoking performances for young people.

All events are free to view live online or to watch again free on Hay Player and you can buy books from the Hay Festival Shop.

All events are approximately 45 minutes in duration and will be live captioned.

You're currently viewing Programme for Schools events. To see the full Winter Weekend programme please click here.

Rhaglen Ysgolion Gŵyl y Gelli

Dydd Mercher 24 - dydd Iau 25 TACHWEDD 2021

Eleni, am y tro cyntaf yn ystod Penwythnos y Gaeaf Hay Festival, mae gennym ddigwyddiadau byw i ddisgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3.

Mwynhewch ddau ddiwrnod o ysbrydoliaeth ar-lein a hwyl, gydag awduron cyffrous a pherfformiadau sy'n ysgogi'r meddwl i bobl ifanc.

Mae pob digwyddiad am ddim i'w gwylio’n fyw ar-lein neu i’w gwylio eto ar Hay Player. Gallwch brynu llyfrau o Siop Hay Festival.

Mae pob digwyddiad tua 45 munud o hyd. Bydd gwasanaeth sgrindeitlo byw ar gael ym mhob digwyddiad.

Ar hyn o bryd, rydych chi'n edrych ar ddigwyddiadau'r Rhaglen Ysgolion. I weld rhaglen lawn Penwythnos y Gaeaf, cliciwch yma.

Event S1

Onjali Q Raúf

Onjali Q Raúf

The Lion Above The Door

KS2
Virtual venue: Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Join the Blue Peter Book Award and Waterstones Children’s Book Prizewinner as she introduces her brand new book. Hidden histories, friendship, determination and pride in who you are fill this superb story with heart, humour and hope.

Ymunwch ag enillydd Gwobr Lyfrau Blue Peter a Gwobr Llyfrau Plant Waterstones, wrth iddi gyflwyno ei llyfr newydd sbon. Mae hanesion cudd, cyfeillgarwch, penderfyniad a balchder ynddoch chi eich hun yn llenwi'r stori wych hon gyda chalon, hiwmor a gobaith.

Event S2

Rob Biddulph

Rob Biddulph

Peanut Jones and the Illustrated City

KS2
Virtual venue: Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Join Guinness World Record-breaking, award-winning and bestselling author/illustrator Rob Biddulph to celebrate the launch of Peanut Jones and the Illustrated City, the first book in his brand new middle-grade series fizzing with magic, danger, friendship and art. This exciting and funny adventure is just what you would expect from the creative genius behind #DrawWithRob.

Ymunwch â thorrwr record Guinness y Byd, a’r awdur/darlunydd arobryn, poblogaidd, Rob Biddulph, i ddathlu lansiad Peanut Jones and the Illustrated City, y llyfr cyntaf yn ei gyfres newydd sbon sy'n llawn hud, perygl, cyfeillgarwch a chelf. Yr antur gyffrous a doniol hon yw'r unig beth y byddech yn ei ddisgwyl gan yr athrylith greadigol y tu ôl i #DrawWithRob. Dylech wneud yn siŵr bod gennych bapur a phensil.

Please have paper and a pencil at the ready.

Event S3

Emma Carroll

Emma Carroll

The Week at World's End

KS2
Virtual venue: Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Join the queen of historical fiction and award-winning author of Letters from the Lighthouse and Secrets of a Sun King as she introduces her heart-warming and enthralling new historical adventure. Find out about life in the 1960s and the Cuban Missile Crisis in Emma's most compelling book yet, and pick up tips on how to write your own stories.

Ymunwch â brenhines ffuglen hanesyddol ac awdur arobryn Letters from the Lighthouse a Secrets of a Sun King wrth iddi gyflwyno ei hantur hanesyddol newydd diddorol, sy'n cynhesu'r galon. Dysgwch am fywyd yn y 1960au ac Argyfwng Taflegrau Cuba, yn llyfr mwyaf cymhellol Emma eto, a chasglwch awgrymiadau ar sut i ysgrifennu eich straeon eich hun.

Event S4

Sally Nicholls

Sally Nicholls

The Silent Stars Go By

KS3
Virtual venue: Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Sally will talk about the process of writing a novel and discuss her research into the lives of women and mothers in the early twentieth century, based on her new novel The Silent Stars Go By. She will also touch on some of the suffrage themes of her earlier novel, Things a Bright Girl Can Do.

Bydd Sally yn siarad am y broses o ysgrifennu nofel, ac yn trafod ei hymchwil i fywydau menywod a mamau ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, yn seiliedig ar ei nofel newydd The Silent Stars Go By. Bydd yn cyffwrdd ar themau'r mudiad pleidlais i fenywod yn ei nofel gynharach hefyd, Things a Bright Girl Can Do.

Event S5

Karl Nova

Karl Nova

The Curious Case of Karl Nova

KS3
Virtual venue: Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Join the award-winning wordsmith, Hip Hop artist and poet who will perform pieces from his new book. His energetic freestyle performance tells stories that are humorous, personal and inspirational.

Ymunwch â'r awdur geiriau arobryn, yr artist Hip Hop a'r bard, a fydd yn perfformio darnau o'i lyfr newydd. Mae ei berfformiad dull-rhydd egnïol yn adrodd straeon sy'n ddoniol, yn bersonol ac yn ysbrydoledig.

Event S6

Nicola Davies

Nicola Davies

The Song That Sings Us

KS3
Virtual venue: Llwyfan Cymru – Wales Stage
Read more

Join award-winning author, environmentalist and zoologist Nicola Davies to explore her new novel where dark forces are destroying nature. Those with the ability to listen to animal thoughts stand in their way. Who will triumph in this epic conflict? Who will learn The Song That Sings Us and what it means, in the world of the story and on our own planet?

Ymunwch â'r awdur, yr amgylcheddwr a’r söolegydd arobryn Nicola Davies, i archwilio ei nofel newydd, lle mae grymoedd tywyll yn dinistrio natur. Mae'r rheini sydd â'r gallu i wrando ar feddyliau anifeiliaid yn sefyll yn eu ffordd. Pwy fydd yn fuddugol yn y gwrthdaro epig hwn? Pwy fydd yn dysgu The Song That Sings Us a beth mae'n ei olygu, ym myd y stori ac ar ein planed ein hunain?

Hay Festival Foundation logo
Part funded by Welsh Government logo