Gwybodaeth am archebu

Mae mynediad i safle Gŵyl y Gelli yn rhad ac am ddim i bawb ac fe all pob un gerdded o amgylch y safle, gweld stondinau'r arddangos a mwynhau'r ddarpariaeth o fwyd a diod.

audience at young family event

Mae tocynnau unigol ar gael ar gyfer digwyddiadau'r Ŵyl; bydd angen i chi brynu tocyn neu docynnau ar gyfer pob digwyddiad y dymunwch ei fynychu. Mae mynediad i rai digwyddiadau yn rhad ac am ddim – ond os taw nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael, bydd angen i chi archebu tocyn beth bynnag; nodir hynny yn y wybodaeth am y digwyddiad ar-lein ac yn y cylchgrawn print.

HAYDAYS yw rhaglen Gŵyl y Gelli i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae tocynnau unigol ar gael i'r digwyddiadau hyn; ceisiwn sicrhau bod prisiau ar gyfer digwyddiadau i blant yn aros mor isel â phosib ac, fel arfer, ni fydd cyfraddau disgownt ar gael ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser pan fyddant ar safle'r Ŵyl (oni nodir fel arall yn yr wybodaeth am y digwyddiad). Pan fydd plentyn ac oedolyn yn mynychu digwyddiad gyda'i gilydd, bydd angen tocyn ar y naill a'r llall.

Archebu dros y ffôn

Ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01497 822 629. Byddwn yn gallu prosesu eich archeb yn gynt os bydd rhifau'r digwyddiadau yr hoffech eu mynychu gyda chi wrth law.

Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor o 9am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. O 2 Mai ymlaen, yn y cyfnod cyn yr Ŵyl, bydd y Swyddfa Docynnau ar agor yn hwyrach ac ar benwythnosau.

Archebu wyneb yn wyneb

Gallwch archebu tocynnau wyneb yn wyneb yn Swyddfa Docynnau Gŵyl y Gelli yn Y Drill Hall, 25 Lion Street, Y Gelli Gandryll HR3 5AD. Bydd y Swyddfa Docynnau ar agor o 9am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. O 1 Mai ymlaen, yn y cyfnod cyn yr Ŵyl, byddwn ar agor yn hwyrach ac ar benwythnosau.

Ar y dydd Mawrth cyn i'r Ŵyl ddechrau, bydd y swyddfa docynnau yn symud i safle Gŵyl y Gelli: Dairy Meadows, Heol Aberhonddu, Y Gelli Gandryll HR3 5PJ.

Archebu drwy'r post neu drwy ffacs

Paratowch restr wedi ei theipio neu wedi ei hysgrifennu'n glir o rifau'r digwyddiadau yr hoffech chi archebu tocynnau ar eu cyfer, ynghyd â'r nifer o docynnau y byddwch eu hangen. Anfonwch eich rhestr i'r cyfeiriad isod.

Gallwch dalu â siec yn daladwy i 'Hay Festival of Literature'. Rhag ofn na fydd tocynnau ar gael, gadewch y swm yn wag ond ysgrifennwch ar y siec 'Swm heb fod yn fwy na ... [cyfanswm eich archeb]'. Cofiwch nodi eich manylion personol mewn priflythrennau.

Postiwch neu ffacsiwch eich archeb atom:

Swyddfa Docynnau Gŵyl y Gelli
The Drill Hall
25 Lion Street
Y Gelli Gandryll HR3 5AD

Ffacs +44 (0)1497 821 066

Dulliau talu

Rydym yn derbyn cardiau credyd a debyd gan gynnwys Visa, Delta, Mastercard a Maestro.

Gwnewch eich sieciau'n daladwy i Ŵyl y Gelli. Rhag ofn na fydd tocynnau ar gael, gadewch y swm yn wag ond ysgrifennwch ar y siec 'Swm heb fod yn fwy na ... [cyfanswm eich archeb]'.

Dim ond wyneb yn wyneb y derbynnir taliadau ag arian parod - peidiwch ag anfon arian parod drwy'r post os gwelwch yn dda.

Manylion eraill

Mae pris pob tocyn yn cynnwys TAW. Codir tâl trafod o £3 ar bob archeb.

Ewch i'r Swyddfa Docynnau neu edrychwch ar y sgriniau gwybodaeth yn ystod yr Ŵyl i gael gwybodaeth am unrhyw newidiadau i leoliadau.

Roedd holl fanylion y rhaglen yn gywir adeg ei chyhoeddi. Rydym yn cadw'r hawl i newid rhaglenni ac artistiaid os bydd angen. Os bydd yn rhaid canslo digwyddiadau, caiff prisiau tocynnau eu had-dalu. Ni allwn dderbyn tocynnau i'w had-dalu neu i'w hailwerthu. Mae'r Ŵyl yn cadw'r hawl i wrthod mynediad.