Cwestiynau cyffredin

Beth yw dyddiadau gŵyl?

Dyddiadau gŵyl 2019 yw Dydd Iau 23 Mai–Dydd Sul 2 Mehefin 2019.
Ychwanegu at eich calendr

Dyddiadau gŵyl 2020 yw Dydd Iau 21 Mai–Dydd Sul 31 Mai 2020.
Ychwanegu at eich calendr

Ble mae'r Ŵyl?

Mewn pentref o bebyll yn y Gelli Gandryll, ar ymyl Parc Cenedlaethol hyfryd Bannau Brycheiniog. Rydym rhwng Henffordd ac Aberhonddu, oddi ar yr A438 - gweler yr adran deithio.

Sut mae cyrraedd yno?

Mae yna drenau i Henffordd o'r gogledd, y canolbarth a'r de ac fe fydd bysus yr ŵyl yno i gwrdd â chi. Mae'r daith ar feic yn odidog ond nid yw hi’r daith hawsaf yn y byd ...

Ble allwn ni aros?

Mae yna feysydd pebyll ysblennydd a rhesymol gerllaw - gweler adran llety. Mae tai gwely a brecwast a gwestai yn tueddu i gael eu llenwi o flwyddyn i flwyddyn gan ymwelwyr rheolaidd, ond mae yna wefan leol sy'n rhestru pob ystafell wely sbâr o fewn 40 milltir i safle’r Ŵyl! Enw'r wefan yw visithay.co.uk ac mae'n cynnig cyfradd arbennig i fynychwyr yr ŵyl. Gallwch archebu fan hyn.

Ble allwn ni barcio os byddwn yn ymweld am y dydd?

Gallwch archebu llefydd parcio ymlaen llaw ym Maes Parcio’r Gelli er budd i Macmillan. Hwn yw'r maes parcio agosaf at safle'r Ŵyl.

Mae parcio yn y maes parcio hwn yn costio £7 y dydd, a gallwch fynd a dod fel y mynnwch a bod yn siŵr y bydd gyda chi le parcio beth bynnag a ddaw.

Gallwch archebu lle parcio ymlaen llaw trwy ffonio Swyddfa Docynnau'r Ŵyl - 01497 822 629 - neu archebu ar-lein fan hyn.

Gellir archebu llefydd parcio i bobl anabl ar safle'r Ŵyl ymlaen llaw hefyd. Mae'r maes parcio anabl yn costio £5 y dydd a gellir archebu lle ymlaen llaw trwy ffonio 01497 822 629.

Bydd cyfleuster Parcio a Theithio ychwanegol ar gael o Clyro Court (Gwesty Baskerville Hall), HR3 5LE.

Sut mae safle'r ŵyl a pha mor hygyrch ydyw?

Mae'r Ŵyl wedi ei lleoli ar safle tir glas ac mae'r holl leoliadau o fewn taith gerdded fer i'w gilydd. Mae llwybrau pren wedi'u gorchuddio â charped yn cysylltu pob lleoliad at ei gilydd. Yn wahanol i nifer o wyliau, fydd yna ddim gormod o fwd, gobeithio.

Mae gennym bwyntiau gollwng hygyrch a maes parcio i ddeiliaid bathodynnau glas.

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau, 01497 822 629, i gadw lle yn y maes parcio i'r anabl. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau eraill ynglŷn â hygyrchedd, fe wnawn ni ein gorau i sicrhau bod eich ymweliad mor rhwydd â phosib.

Mae hi hefyd yn werth nodi bod yr Ŵyl ar ei brysuraf yn ystod y penwythnos cyntaf; mae canol yr wythnos yn tueddu i fod ychydig yn llai prysur.

Beth yw trefniadau'r ŵyl o ran tocynnau?

Ni chodir tâl i fynd i safle'r ŵyl; bydd angen i chi brynu tocynnau i'r digwyddiadau yr hoffech eu gweld.

Gallwch brynu tocynnau ar-lein, neu ddewis y digwyddiadau yr hoffech eu mynychu a ffonio'r Swyddfa Docynnau - 01497 822 629.

Bydd y tocynnau ar gyfer sawl un o’r digwyddiadau yn cael eu gwerthu bob un ac fe all archebu fod yn broses gystadleuol. Os ymunwch â'n rhestr bostio neu os byddwch yn un o Gyfeillion y Gelli (fe gewch chi flaenoriaeth wrth archebu) gallwn roi gwybod i chi ar unwaith pan gaiff tocynnau eu rhyddhau.

Fel arfer, nid yw'r rhaglen lawn, sy'n cynnwys rhyw 600+ o ddigwyddiadau, yn cael ei rhyddhau tan ddechrau mis Ebrill; yr ydym, fodd bynnag, yn rhyddhau rhai tocynnau 'Cyntaf i'r Felin' cyn hynny. Uchafbwyntiau dethol yw'r rhain ac fe fydd y sesiynau yn aml yn llawn erbyn i'r rhaglen lawn gael ei rhyddhau.

Beth yw'r gost?

Mae tocynnau'n amrywio o £5 i £40. Mae rhai o’n digwyddiadau a’n gweithdai am ddim ond nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael i’r rhain felly cadwch lygad ar y rhestrau o ddigwyddiadau am fanylion. Mae prisiau digwyddiadau i blant yn cael eu cadw mor isel â phosibl, ac nid oes unrhyw gonsesiynau fel arfer.

Gall Myfyrwyr mewn Addysg Uwch gael hyd at bum tocyn am ddim (ond nid ar gyfer digwyddiadau comedi neu gerddoriaeth). Gellir archebu'r rhain o 1 Mai ymlaen gan y Swyddfa Docynnau, 01497 822 629.

Pwy yw Cyfeillion Gŵyl y Gelli a beth yw manteision bod yn Gyfaill?

Mae ein Cyfeillion yn gefnogwyr teyrngar ac rydym yn gwerthfawrogi eu cyfraniad yn fawr iawn. Am ffi aelodaeth flynyddol, mae ein Cyfeillion yn cael tridiau o flaenoriaeth wrth archebu ac maent hefyd yn ymuno a chiw gwahanol yn yr ŵyl, sy'n eu galluogi i fynd i mewn i leoliadau cyn pawb arall ac i ddewis eu seddi, felly. I fod yn Gyfaill i'r ŵyl cliciwch fan hyn.

Sut ddechreuodd yr ŵyl?

O ganlyniad i ryw Big Bang, medd rhai. Ar ôl gêm ryfeddol o 'poker', medd eraill. Ond mwy tebygol yw mai criw o ffrindiau gafodd y syniad, o gwmpas bwrdd y gegin un noson ...

Sut caiff yr awduron eu dewis?

Rydym yn gwahodd awduron, artistiaid, academyddion, meddylwyr a pherfformwyr a edmygwn. Rydym yn ceisio cyflwyno'r artistiaid cyfoes mwyaf a'r lleisiau newydd mwyaf cyffrous i'n cynulleidfaoedd. Mae cyfarwyddwyr yr ŵyl yn siarad â chyhoeddwyr, awduron ac amrywiaeth enfawr o ymgynghorwyr - gan gynnwys nifer o fynychwyr yr Ŵyl ei hun.

Pwy sy'n mynychu?

Wel, yn ôl canlyniadau'r arolwg, ychydig iawn sydd gan fynychwyr Gŵyl y Gelli yn gyffredin â'i gilydd, yn gymdeithasol, yn economaidd neu'n wleidyddol - ar wahân i'r ŵyl ei hun. Mae canlyniadau dadleuon yn yr Ŵyl yn awgrymu bod ein cynulleidfaoedd at ei gilydd yn amau'r frenhiniaeth a chrefydd, nad ydynt yn poeni rhyw lawer am hela, eu bod yn poeni'n ddirfawr am ymosodiadau anghyfreithlon ar wledydd eraill a gwblheir heb rhyw lawer o gynllunio ymlaen llaw, a’u bod yn ymwneud yn angerddol â'r amgylchedd, bwyd da a mwynhau eu hunain. Yn ôl yr awduron, mae ein cynulleidfaoedd yn hynod ddiwylliedig ac yn reit glyfar.

A yw'r ŵyl yn addas i deuluoedd?

Mae yna raglen wych i blant a llawer o ddigwyddiadau ac iddynt apêl eang. Mae adran gyfan o'r Ŵyl wedi'i neilltuo i blant bach a rhieni. Nepell o'n safle, gallwch gerdded, nofio, reidio, paragleidio a mwynhau cefn gwlad prydferthaf Prydain.

Beth yw'r polisi diogelwch i blant?

Rhaid i blant dan 12 oed ar safle'r Ŵyl fod yng nghwmni oedolyn bob amser, gan gynnwys yn ystod digwyddiadau, oni nodir fel arall yn y rhaglen.

Mae'r Pwynt Cyfarfod i Blant Coll ym Mhabell ‘Make and Take’ yng Nghwrt HAYDAYS, ac mae ar agor o 10am tan 5pm bob dydd. Y tu hwnt i'r amseroedd hyn, fe'i lleolir yn Swyddfa Weinyddol yr Ŵyl, wrth ymyl y Swyddfa Docynnau.

Sut le yw'r ŵyl i bobl sengl?

Rhowch gynnig arni. Mae yna filoedd o bobl yma i chi fod yn ffrindiau â nhw. Hyd yn hyn, cafwyd 29 o briodasau o gyplau a ddaeth i adnabod ei gilydd yn yr ŵyl. A dim ond yr hanesion hysbys yw'r rheiny! Dyw'r ŵyl ddim yn lle da iawn i fod yn unig neu’n fisanthropig - oni bai taw cael eich gwella o’r anhwylderau hynny yw'r nod.

Alla' i ddod â'r ci gyda fi?

Yn anffodus, dim ond cŵn cymorth sy'n cael mynychu digwyddiadau Gŵyl y Gelli a phrif safle'r ŵyl. Gall y safle fod yn hynod brysur, gall y pebyll fod yn boeth ac mae angen i gŵn fod yn dawel pan fydd digwyddiadau'n cael eu cynnal. Er ein bod yn caru cŵn ac yn gwybod bod y rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn bobl gyfrifol, mae'n rhaid i ni gael polisi un-rheol-i-bawb, yn anffodus.

Gobeithio na fydd hyn yn eich atal rhag dod i'r ŵyl. Mae'r dref a'r ardal o gwmpas y Gelli’n grêt i gŵn. Mae yna nifer o deithiau cerdded hyfryd gerllaw, gan gynnwys yn y mynyddoedd uwchben y Gelli a'r llwybr ar hyd yr afon. Gweler gwefan y Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid am syniadau pellach.

Dw i ddim yn gallu bod yno eleni ...

Dewch y flwyddyn nesaf, efallai? Neu gallwch ymuno â ni yn ystod Penwythnos y Gaeaf neu un o'n gwyliau rhyngwladol.

Yn y cyfamser gallwch wrando ar neu wylio digwyddiadau o'r Gelli ar BBC Arts a BBC iPlayer yn ystod, ac yn union wedi'r Ŵyl, neu ddal i fyny â digwyddiadau ar yr Hay Player. Neu gallwch fwynhau detholiad o’r miloedd o ddigwyddiadau blaenorol a gynhaliwyd gennym mewn gwyliau ym mhedwar ban byd. Bydd y newyddion diweddaraf ar ein tudalen Facebook a'n gwefan, ynghyd â ffotograffau o gyfranogwyr.

Hay Festival 2019 Site Map

Hay Festival site map