Teithio

Cyfeiriad safle'r Ŵyl yw Dairy Meadows, Heol Aberhonddu, Y Gelli Gandryll, HR3 5PJ.


Cyfeiriad safle'r Ŵyl yw Dairy Meadows, Heol Aberhonddu, Y Gelli Gandryll, HR3 5PJ.

Mae'r Gelli Gandryll wedi'i lleoli yn agos i’r A438, rhwng Aberhonddu a Henffordd. Mae llawer o arwyddion i’r Ŵyl. Yr orsaf reilffordd agosaf ydy Henffordd, sydd 21 milltir i ffwrdd, ac mae gorsaf fysiau Henffordd yn cael ei gwasanaethu gan goetsis National Express. Rhoddir gwybodaeth deithio lawn isod.

Tri llwybr newydd ydy The Wales Waysy’n eich arwain chi i ganol cefn gwlad y Cymru go iawn

Cyswllt Bws yr Ŵyl - Henffordd i'r Gelli a Chaerwrangon i'r Gelli(Festival Bus Link Hereford to Hay and Worcester to Hay)

Mae ein gwasanaeth bws arbennig yn cysylltu'r Gelli Gandryll â threnau a choetsys yng ngorsafoedd trenau a bysiau Henffordd a gorsaf fysiau Worcester Crowngate drwy gydol cyfnod yr Ŵyl.

Gallwch brynu eich tocyn bws gan y gyrrwr - gofynnwch am 'docyn bws Gŵyl y Gelli'. Gallwch dalu gyda charden ar y bws ei hun. Os byddwch yn teithio i Henffordd ar y trên ac yn prynu eich tocyn o orsaf wedi'i staffio, mae'n bosib y byddwch yn gallu prynu'r tocyn trên a'r tocyn bws ar yr un pryd. 

Mae Bysus Cyswllt yr Ŵyl yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth Hygyrchedd i Bobl Anabl - mae ganddynt loriau isel a lle i un gadair olwyn. 

Henffordd i'r Gelli Tocyn
Sengl
Tocyn
Dychwelyd
Tocyn
Cyfnod
Oedolion £7.50£10 £11
Plant (5 i 15 oed) £3.50 £5 £5.50
Tocyn Teulu (hyd at 4 o bobl - a dau Oedolyn) £20 

Lawrlwytho amserlen bws Henffordd-Y Gelli 2019

Caerwrangon i'r Gelli (trwy Bromyard a Henffordd) Tocyn
Sengl
Tocyn
Dychwelyd
Oedolion £10 £15
Plant (5 i 15 oed) / Consesiwn £5 £7.50
Tocyn Cyfnod i Deulu (hyd at 4 o bobl - a dau ohonynt yn oedolion) £30

Lawrlwytho amserlen bws Caerwrangon-Henffordd-Y Gelli 2019

Mae'r bws yn rhedeg ar hyd yr A438 rhwng Kings Acre, Nyrseri Wyevale a'r Gelli Gandryll, ac yn gwasanaethu'r prif arosfannau canlynol: Swainshill, troad Stretton Sugwas; Swainshill, Swyddfa'r Post; troad Kenchester; Bridge Sollers, y groesffordd; Byford, yr Hen Ysgol; Gwesty Portway; Staunton-on-Wye, y groesffordd; Letton, The Swan; Letton, troad Kinnersley; Willersley, Old Crow Farm; Winforton, y Sun Inn; Whitney-on-Wye, yr Eglwys; ffin Rhydspence; Clyro, y Sgwâr.

Bydd y bws hefyd yn stopio mewn pentrefi ar y ffordd lle mae hi'n ddiogel i wneud hynny (hynny yw nid ar gornel neu ar ael bryn).

Mae tocynnau consesiwn Cyngor Sir Henffordd yn ddilys ar y gwasanaeth traws-ffiniol hwn. Bydd pob tocyn arall gan Gynghorau Seisnig yn ddilys ddim ond rhwng Henffordd a Rhydspence; bydd angen talu'r pris llawn i'r Gelli Gandryll o'r fan honno - sef £3 am docyn sengl a £4.50 am docyn dychwelyd.

Gwasanaeth Bws Cyhoeddus: Henffordd ac Aberhonddu i'r Gelli

Mae yna wasanaeth bws cyhoeddus (Gwasanaeth rhif T14) o Henffordd ac Aberhonddu i'r Gelli Gandryll. Mae'n weithredol chwe diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Mae'r safle bws agosaf i safle'r Ŵyl ryw 200 metr i ffwrdd, y tu allan i'r Orsaf Dân.

Edrych ar yr amserlen bws rhif T14 Henffordd-Y Gelli 2019

Mae bws rhif 39A, yr Hay Ho!, yn gadael ar ddydd Sul am 11.25, 14.55 a 17.25 o'r arhosfan yn Oxford Road, Y Gelli, gan gysylltu â threnau i Lundain, Canolbarth Lloegr a'r Gogledd yng Ngorsaf Reilffordd Henffordd.

39A Hay Ho! Tocyn
Sengl
Dychwelyd mewn
Diwrnod
Oedolion £6 £7.50
Plentyn £3 £3.75
Tocyn Diwrnod i Deulu £15

Edrych ar yr amserlen bws rhif 39A Henffordd-Y Gelli 2019

Bysiau gwennol lleol

Mae yna wasanaethau gwennol rheolaidd rhwng safle'r Ŵyl a chanol tref y Gelli, a rhwng safle'r Ŵyl a phentrefi lleol, fel y nodir isod.

Bws Gwennol Tref y Llyfrau

Mae yna wasanaeth bws gwennol rheolaidd rhwng safle'r Ŵyl a chanol y dref drwy gydol cyfnod yr Ŵyl. Mae tocynnau diwrnod yn costio £1.50. Y mannau codi a gollwng yw Maes Parcio Oxford Road a safle'r Ŵyl.

Cefnogir y bws gwennol gan Siop Lyfrau Richard Booth.

Gwasanaeth Bws Gwennol y Pentrefi

Osgowch y ciwiau a dewiswch ffordd fwy ecolegol o deithio - gadewch eich car adref eleni a chymrwch Fws Gwennol y Pentrefi, sy'n cysylltu pentrefi lleol â safle'r ŵyl. Bydd y bysiau yn galw yn Llanigon, Felindre, Y Clas ar Wy, Talgarth a Bronllys. Mae tocyn yn costio £3. Dim ond cŵn tywys a ganiatéir ar y bws gwennol.

Lawrlwytho amserlen Bws Gwennol y Pentrefi 2019

Coets

Ymholiadau:
0871 781 8181
nationalexpress.com

Mae bysiau a choetsys yn cyrraedd gorsaf fysiau Henffordd fel a ganlyn:

Lundain Victoria, Llundain Heathrow, Cirencester a Chaerloyw
Bradford, Leeds, Sheffield, Derby, Birmingham a Chaerwrangon

Trên

Ymholiadau trên: 08457 48 49 50
www.nationalrail.co.uk

Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Henffordd, ugain milltir i ffwrdd.

Mae trenau'n cyrraedd gorsaf Henffordd yn rheolaidd, fel a ganlyn:

  1. First Great Western o Lundain Paddington, Reading (cyswllt rheilffordd/awyr o Lundain Heathrow) a Rhydyche
  2. Trenau Arriva Cymru o dde-orllewin Cymru, Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Cwmbrân a'r Fenni
  3. Trenau Arriva Cymru o Fanceinion Piccadilly, Stockport, Wilmslow, Crewe, Amwythig, Church Stretton, Craven Arms, Llwydlo a Llanllieni
  4. Trenau Arriva Cymru o ogledd Cymru, Caer, Wrecsam a Gobowen (Croesoswallt)
  5. Trenau London Midland o Birmingham New Street, Bromsgrove, Worcester Foregate Street, Great Malvern a Ledbury

Mae yna fws gwennol rheolaidd rhwng y gorsafoedd trên a bws yn Henffordd a'r Gelli Gandryll / safle'r ŵyl. Mae'r gwasanaeth hwnnw’n cyd-fynd ag amserlenni'r trenau (gweler yr amserlen uchod).

Tacsis lleol

Mae Cynllun Rhannu Tacsi ar gael gan:

A2B Taxis – 01874 658 899
Booktown Taxis – 07881 726 547
Hay Bus Hay Taxi – 07974 106 656 / 01497 708 990
Julie's Cabs – 07899 846 592
Radnor & Kington Taxis – 07831 898 361 / 01547 560 205

Rhannu ceir

Mae partneriaid Gŵyl y Gelli, goCarShare, BlaBlaCar.com a Liftshare, yn helpu i gysylltu gyrwyr a chanddynt seddi sbâr a'r rheiny y mae angen help i gyrraedd y Gelli arnynt. Mae rhannu car yn ffordd wych o gwrdd â phobl o'r un anian, yn ogystal â bod yn help mawr o ran lleihau allyriadau carbon a thagfeydd. Y mae hefyd yn ffordd ardderchog i bawb arbed arian.

Llogi ceir

Gallwch logi ceir yn lleol gan LT Baynham Self-Drive Hire, 74 Heol Whitecross, Henffordd HR4 0DG. Ffôn - 01432 273 298.

Trydanu ceir

Mae Gŵyl y Gelli yn cynnig pwynt trydanu ar gyfer ceir trydan ar safle Parcio a Theithio Clyro Court (HR3 5LE). Bydd pedwar soced 13 amp ar gael. Cofiwch ddod â'ch adapter eich hun, os bydd angen un arnoch.

Bydd y pwerwyr ar gael ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. Mae un peiriant pweru cyflym ar gael yn yr ardal leol, yn Drovers Cycle Hire - gallwch archebu'r gwasanaeth hwn ar-lein.

Cerdded

Mae safle'r Ŵyl yn daith gerdded o ryw bum munud ar hyd Ffordd Aberhonddu o ganol y Gelli Gandryll. I bobl fwy anturus, mae yna lond gwlad o deithiau cerdded heriol, pleserus, syfrdanol ac ysgogol o amgylch y Gelli.

Llwybrau cerdded

Lawrlwytho PDF o lwybr cerdded llinellol Cerddwyr Cymru yn ardal y Gelli

Lawrlwytho PDF o lwybr cerdded cylchol Cerddwyr Cymru yn ardal y Gelli

Beic

Mae'r Gelli Gandryll yn croesawu beicwyr a gallwch logi beiciau yn y dref yn Drover Cycles ar Heol y Fforest. Mae gan siop feics Drover weithdy hefyd, sydd ar agor bob dydd ar gyfer gwaith atgyweirio. Mae parc beiciau ar gael ar safle'r ŵyl ac fe ddarparwyd y raciau beic trwy garedigrwydd Drover Cycles.

Mae gwybodaeth am lwybrau beicio lleol ar gael gan Mountain Biking Brecon Beacons a Mountain Biking Wales.

HAY FESTIVAL

DAIRY MEADOWS
BRECON ROAD
HAY-ON-WYE

HR3 5PJ
21–31 MAY 2020